Защита на лични данни

Политика за прозрачност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение

Заявление за преносимост на данни

Заявление за ограничаване на обработването

Заявление за коригиране

Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни

Възражение

Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни

Заявление за оттегляне на съгласието от родител настойник попечител за обработване на лични данни на дете

Декларация за съгласие от субекта на данни

Декларация за съгласие от родител настойник попечител за обработване на лични данни на дете

Ред за даване и оттегляне на съгласието като основание за обработка на лични данни

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на контрагенти

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на кандидати за работа (1)Политика за прозрачност при обработване на личните данни на дарители

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на граждани, чужденци и лица без гражданство

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на ученици и родителите, настойниците, попечителите

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на работници, служители

Ред за упражняване на правата на физическите лица като субекти на данни

Заявление за ограничаване на обработването (3)

Приложение 1

(5)Заявления

Ред за упражняване на правата на физическите лица като субекти на лични данни

Политики за прозрачност