Механизация на горското стопанство

 • Специалността осигурява придобиване на умения за работа с моторен верижен трион и храсторез и управление на МПС (трактори, леки и товарни автомобили) 

Ако завършите тази специалност, Вие ще можете да работите в горски стопанства, в авторемонтни фирми, фирми за ремонт на триони и като шофьор на всички видове МПС.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІ клас дава възможност за:
 • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;
 • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация;
 • придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на професията;
 1. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията „Техник-механизатор“, специалност „Механизация на горското стопанство“.
 2. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдени от министъра на образованието и науката.
 3. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.
 4. Придобитата трета степен се удоставерява със свидетелство за професионална квалификация.
 5. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата № 4 от 2003 г. за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.
 6. Правоспособност се придобива след успешно завършено обучение и положени изпити по теория и практика, както следва:
 • за управление на моторно превозно средство категория В;
 • за управление на моторно превозно средство категория Ткт;
 • моторист на моторен верижен трион и храсторез;
 1. Изпитите за придобиване на правоспособност се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката или нормативни актове на други компетентни органи.
 2. Организацията на изпитите се определя съгласно наредба, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи.
 3. Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност.
 4. Съдържанието на свидетелството за правоспособност е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи.
 5. Условията и редът за издаване на свидетелствата за правоспособност, се определят с наредба, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи.