Важно за вас зрелостници!

В А Ж Н О!!!

      На този етап всеки от Вас, който желае да получи диплома за средно образование, е подал в училището, в което се обучава, заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, и е получил служебна бележка за подадено заявление. В служебната бележка са записани изпитите, на които сте пожелали да се явите, както и входящият номер, с който сте регистриран в системата.

      След успешното завършване на 12. клас от директора на училището си ще получите и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. В нея ще бъдат посочени избраните от Вас предмети, по които ще полагате държавни зрелостни изпити, както и информация на коя дата, в колко часа, в коя сграда и в коя зала ще ги полагате. Съхранявайте тази служебна бележка до приключване на изпитната сесия!

      В деня на съответния изпит трябва да се явите в посочената сграда 30 минути преди началото на изпита с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените от Вас изпити. Квесторите в залата ще Ви запознаят с правата и задълженията Ви преди и по време на изпита, както и след приключване на работата с изпитния материал.

      Внимание! В залата може да внесете и да ползвате черна химикалка, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник.

      Преди началото на изпита ще получите голям бял плик, малко бяло пликче и листове за чернова, изпитен комплект.

      Изпитният комплект съдържа:
• лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка
• лист за отговори
• свитък за свободни отговори

     В тестовете има три вида задачи: задачи с избираем отговор, задачи със свободен отговор, задачи за създаване на текст или за представяне на решение на задача.

      Отговорите на задачите с избираем отговор отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори изглежда така (тук можете да видите макета)

      За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака Х кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

 

       Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте кръгчето с буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

 

       Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан само един действителен отговор.

      Отговорите на задачите със свободен отговор отбелязвайте на предоставения свитък за свободни отговори. Свитъкът изглежда така (тук можете да видите макета)

      Задачите за създаване на текст или за представяне на решението на задача изпълнявайте върху свитъка след мястото за отбелязване на свободните отговори.

 Върни се в началото