Наредба №1

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.
за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

      Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г., в сила от 22.04.2003 г., изм. и доп., бр. 47 от 1.06.2004 г., в сила от 1.06.2004 г., бр. 98 от 5.12.2006 г., в сила от 5.12.2006 г., изм., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008 г.
Библиотека закони – АПИС, т. 4, р. 1, № 3

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) С тази наредба се приемат учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план.
(2) Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка от учебния план съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(3) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 98 от 2006 г.) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които ученикът може да положи по свое желание, обхващат учебното съдържание, предвидено за изучаване в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

Чл. 3. С учебно-изпитните програми по чл. 2 се определят:
1. видът и времетраенето на държавния зрелостен изпит;
2. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) учебното съдържание, върху което се полага държавният зрелостен изпит;
3. знанията, уменията, отношенията или компетентностите, които ще се проверяват и оценяват;
4. формата на изпита;
5. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.).

Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 98 от 2006 г.) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити се отнасят до учебните предмети, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) за държавен зрелостен изпит по български език и литература – (приложение № 1);
2. (отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.);

3. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.) за държавен зрелостен изпит по чужд език (приложение № 3);
4. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.);
5. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.);
6. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.);
7. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.);
8. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.);
9. за държавен зрелостен изпит по математика (приложение № 9);
10. (отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г.);
11. (отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г.);
12. (доп. – ДВ, бр. 98 от 2006 г.) за държавен зрелостен изпит по предметния цикъл философия (приложение № 12);
13. за държавен зрелостен изпит по история и цивилизация (приложение № 13);
14. за държавен зрелостен изпит по география и икономика (приложение № 14);
15. за държавен зрелостен изпит по физика и астрономия (приложение № 15);
16. за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование (приложение № 16);
17. за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда (приложение № 17);
18. (отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г.);
19. (отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г.);

20. (отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г.).

Чл. 5. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата е съгласувана с министъра на културата, с министъра на земеделието и горите и с министъра на транспорта и съобщенията.
§ 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Тази наредба се приема на основание чл. 24, ал. 9 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.; бр. 67 и 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г.)

§ 9. (1) Досегашните разпоредби на чл. 4, т. 1 и 2 продължават да се прилагат за учениците, завършили успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 – 2004 г. и през учебната 2004 – 2005 г., които желаят да положат държавни зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.
(2) Учениците по ал. 1 полагат държавния зрелостен изпит по български език и литература само по избрания от тях изпитен вариант.

 

Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г., бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
1. Български език
• Текстът и социокултурният контекст
• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,гражданската, институционалната и художествената комуникация
• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация оттекста
• Функции на езиковите средства за изграждане на текста
• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразнопредмета на общуване и предназначението на текста
• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията наобщуване в различни комуникативни ситуации
• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
• Създаване на аргументативен текст.
2. Литература
2.1. Автори и произведения:
• Христо Ботев
поезия: „Майце си“, „Към брата си“, „Елегия“, „Борба“, „До моето първолибе“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „Обесването наВасил Левски“
• Иван Вазов
поезия: „Българският език“, „Отечество любезно“, „При Рилскияманастир“, „Елате ни вижте“, „Линее нашто поколение“, „Епопея назабравените“ – „Левски“, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; разказът“Дядо Йоцо гледа“; повестта „Чичовци“; романът „Под игото“
• Алеко Константинов
фейлетонът „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“
• Пенчо Славейков
поезия: „Cis moll“, „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото;белостволи буки“, „Самотен гроб в самотен кът“; поемата „Ралица“
• Пейо Яворов
поезия: „Градушка“, „Заточеници“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“,“Стон“, „Две души“, „Сенки“, „Песента на човека“, „Маска“
• Елин Пелин
разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „Задушница“, „Мечтатели“, „Наоня свят“, „Андрешко“, „Чорба от греховете на отец Никодим“, „Занемелитекамбани“, повестта „Гераците“
• Димчо Дебелянов
поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Да се завърнеш …“, „Помниш ли,помниш ли …“, „Спи градът“, „Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“, „Тихапобеда“
• Христо Смирненски
поезия: „Да бъде ден!“, „Ний“, „Йохан“, „Юноша“, „Стария музикант“,“Цветарка“, „Зимни вечери“
• Гео Милев
поемата „Септември“
• Атанас Далчев
поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“,“Камък“, „Дяволско“
• Елисавета Багряна
поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка“, „Вечната“
• Йордан Йовков
разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, „Презчумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим“
• Никола Вапцаров
поезия: „Вяра“, „Писмо“ („Ти помниш ли …“), „Песен за човека“, „Сън“,“История“, „Завод“, „Кино“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока …“
• Димитър Димов
романът „Тютюн“
• Димитър Талев
романът „Железният светилник“.
2.2. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Знания за строежа и функционирането на художествената творба
• Художествена условност (фолклор, литература)
• Особености на условния изобразен свят (време и пространство,литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,композиция, елементи на композицията, основна идея)
• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател,повествовател, лирически герой)
• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – геройи читател)
• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика,драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет,лирическа миниатюра, поема, драма)
• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация;тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет,хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).
III. Оценявани компетентности
1. Езикови компетентности:
• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни,функционални и езикови особености и да обработва получената информация всъответствие с поставената задача
• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря наизискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява спредмета на общуване и с конкретната комуникативна задача
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег,предпочитани при общуване в различни функционални сфери
• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния българскикнижовен език
• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния българскикнижовен език
• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния българскикнижовен език
• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременниябългарски книжовен език.
2. Литературни компетентности:
• Разбира условния характер на художествената литература
• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси вбългарската литературна история
• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба
• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.
IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:
1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.
• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само едине верен
• задачи със свободен отговор.
2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художественатворба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 (Отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 4, т. 3 (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., бр. 98 от 2006 г., сила от 5.12.2006 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немскиезик, френски език, испански език, италиански език и руски език.
II. Учебно съдържание
Тематични области – лексика
• Човек и общество – семейство, дом, училище, населено място,образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинскообслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.
• Аз и другите – приятели, социални контакти, средства за комуникация
• България и светът – основни социокултурни знания в областта народната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници,бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейскаинтеграция.
III. Оценявани компетентности
При слушане:
• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични ихудожествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормалнаскорост на говорене и стандартно произношение
• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- ителевизионни предавания по актуални въпроси
• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания,свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщенияот всекидневния живот.
При четене:
• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи втекстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език
• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания,проспекти, справочници, кратки статии на познати теми
• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми
• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателскиписма.
При писане:
• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказили описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор налично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности запридържане към зададената тема и логическа последователност на изложението,спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми иправила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис
• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване,конкретни случки, впечатления и факти
• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства,правопис и пунктуация.
IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:
• слушане с разбиране
• четене с разбиране
• езикови задачи (лексика и граматика)
• създаване на писмен текст.
Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи – отзатворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободенотговор. Максималният брой точки е 70.
Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 4 към чл. 4, т. 4 (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 5 към чл. 4, т. 5 (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 6 към чл. 4, т. 6 (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 7 към чл. 4, т. 7 (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 8 към чл. 4, т. 8 (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 9 към чл. 4, т. 9 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по математика

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
Алгебра
• Реални числа
• Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждественипреобразувания на изрази, дробно-рационални уравнения и рационалнинеравенства, свеждащи се до линейни
• Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция,квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се доквадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни
• Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащистепени с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани сквадратни корени, съдържащи до два радикала
• Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащитригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции
• Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.
Комбинаторика, вероятности и статистика
• Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации
• Вероятност: случайни събития, класическа вероятност
• Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.
Геометрия
• Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешнатаъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци заподобни триъгълници, лица
• Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични итригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице
• Произволен триъгълник: синусова и косинусова теорема, метрични итригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице
• Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.
III. Оценявани компетентности
Алгебра
• Знае и умее да извършва действия и сравняване на реални числа
• Знае и умее да намира допустими стойности на променливи и численистойности на изрази, преобразуване на изрази, да решава дробни уравнения инеравенства, да решава уравнения, съдържащи модули, и да доказва тъждества
• Знае и умее да намира дефиниционно множество и множество от стойностина функция, най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция при зададенинтервал, умее да решава квадратни уравнения и неравенства, уравнения инеравенства, свеждащи се до квадратни, умее да решава системи уравнения отвтора степен с две неизвестни, умее да прилага формулите на Виет и умее дамоделира
• Знае и умее да преобразува изрази, съдържащи степени, умее даопределя допустими стойности и чужди корени, умее да решава ирационалниуравнения, умее да сравнява логаритми
• Знае и умее да прилага свойствата на основните тригонометричнифункции, да преобразува изрази и да доказва тригонометрични тъждества, умееда намира стойности на функция по дадени стойности на аргумента и обратно
• Знае и умее да решава задачи, свързани с прогресии, както и умее даизползва формулите за проста и сложна лихва за моделиране на конкретниситуации.
Комбинаторика, вероятности и статистика
• Знае и умее да определя вида на съединението, умее да определя поразлични начини броя на възможностите
• Знае и умее да намира класическа вероятност
• Знае и умее да обработва и анализира данни, да избира среднатастойност (мода, медиана, средноаритметично), характеризираща най-добредадена статистическа съвкупност, както и умее да представя и разчитастатистически данни, представени чрез диаграми.
Геометрия
• Знае и умее да открива подобни триъгълници, умее при дадено подобиена два триъгълника да търси основни елементи (страни, ъгли) на триъгълника,умее да намира коефициент на подобие, умее да намира съответни елементи наподобни триъгълници и умее да намира лице
• Знае и умее да решава правоъгълен и равнобедрен триъгълник и умее данамира лице
• Знае и умее да намира елементи и лице на произволен триъгълник подадени страни и ъгли
• Знае и умее да намира елементи и лица на успоредник, трапец,произволен четириъгълник.
IV. Формат на изпита
Изпитът съдържа 28 задачи от три типа:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от коитосамо един е верен
• тестови задачи със свободен отговор, на които зрелостникът записвасамо отговора
• задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетичниразсъждения; решенията на задачите с необходимите обосновки се представят вписмен вид.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 10 към чл. 4, т. 10 (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 11 към чл. 4, т. 11 (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 12 към чл. 4, т. 12 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г., бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия“

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
Идейни ядра:
• Себепознание и взаимност
• Критическо мислене и създаване на смисъл
• Свобода и отговорност
• Свобода и законност
• Човекът и неговият свят.
Основни понятия:
• За Психология и логика: психика, съзнание, поведение, личност,аз-образ, самооценка, полова структура на личността, общуване, група,семейна система, система на училището, родителство, кариера, настойчивост,мотиви, психични различия, комуникативни умения, вземане на решение,решаване на конфликти, психоактивна зависимост, научена безпомощност,познавателен процес, учене, интелект, мислене, рационалност, интуиция,аргумент, внушение, истина, понятие, съждение, умозаключение, закон, теза,твърдение, проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия, факт, въпрос,сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност
• За Етика и право: етос и нрави; морал и етика; добро и зло; ценност инорми; свобода и избор; щастие; добродетел и порок; удоволствие, страдание исъстрадание; аскетизъм; евдемонизъм; екзистенциализъм; ерос и еротично;любов и омраза; приятелство; семеен морал; съвест и чест; достойнство;справедливост; етикеция; отговорност; дълг; хуманизъм и толерантност;политика и право; власт и закон; обичай и норма; човешки права; гражданин игражданско общество; собственост; договор; държава; конституция; парламент;правителство; съд; престъпление и наказание; демокрация; авторитаризъм;суверенитет; война и мир
• За Философия: философия; опит; човек; съзнание; тяло; свобода;небитие; битие; природа; време; самоизменение; причинност; Бог; метафизика;познание; съмнение; истина; експеримент; практика; метод; език; общност;история; производство; култура; духовност; просперитет; мислене;въображение; принципи; смисъл; разум; субект; мъдрост и творчество.
III. Оценявани компетентности
• Знае, разбира и прилага изучавания материал
• Притежава логическа култура и умения за аргументиране
• Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации
• Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани собщочовешките ценности и гражданското самосъзнание
• Умее да осмисля и създава философски текст, в който се проявяваткомпетентностите, свързани с нивото на разпознаване, разбиране иинтерпретиране на проблема, изказан чрез фрагмента/темата; степента, в коятоосновните понятия във фрагмента са изведени, дефинирани и развити; нивото наупотреба и владеене на понятийния инструментариум, с който се изказват иформулират разсъждения и позиции по зададения проблем чрез фрагмента/темата;равнището на употреба и владеене на аргументация (психологическа, логическа,етическа, правна, философска), в която се разграничават предпоставки изаключения, анализ и синтез; степента на изразено оригинално и обоснованолично отношение.
IV. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
• тестови задачи със свободен отговор.
2. Задача за създаване на философско есе върху зададени фрагменти смаксимален брой точки 35.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 13 към чл. 4, т. 13 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г., бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по история и цивилизация

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
Съвременната световна история
• Версайска система
• Политически системи в Европа между двете световни войни
• Международни отношения през 30 – 50-те г. на ХХ в.
• Процесите на евроинтеграция.
История на България
• Политическо развитие
• Власт и институции
• Общество и обществен живот
• Светът на българите: околна среда и манталитет
• Култура и духовен живот
• Религии и църква
• Българите и светът.
III. Оценявани компетентности
• Притежава знания за българската история и за съвременната световнаистория
• Умее да представя, анализира и интерпретира различни историческиизточници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти,схеми, статистически данни)
• Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периодии събития
• Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи вбългарската и в световната история
• Разпознава определени събития или периоди по исторически карти
• Умее да дефинира основни исторически понятия
• Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческопонятие
• Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация
• Коментира исторически понятия, включени в писмен източник
• Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или поисторически източник (или комбинация от източници).
IV. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
• тестови задачи със свободен отговор.
2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или поисторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки35.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 14 към чл. 4, т. 14 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г., бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
География на света
• Развитие и съвременна структура на географската наука
• Геосферен строеж на Земята
• Природни компоненти и комплекси на Земята
• Природни зони на Земята
• Природноресурсен потенциал на света
• Глобални проблеми – суровинно-енергиен и екологичен
• Природни рискове
• Населението в света
• Демографски проблем и демографска политика
• Демографски различия в света
• География на селищата
• Урбанизация
• Политически системи
• География на световното стопанство
• География на световното стопанство – сектори и отрасли. Първиченсектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Полюси на световното стопанство
• Глобални проблеми на съвременността
• Световни и регионални международни организации
• Регионална география
• Географски региони в Европа, Азия и Америка
• Стопанско развитие на регионите и страните в тях
• Страни – типични представители на съответния регион
• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони
• Подходи и методи в съвременните географски и икономическиизследвания
• Географски информационни системи (ГИС) – същност и приложения
• Работа с информационни материали с географско и икономическосъдържание.
География на България
• Географско положение, територия и граници на България
• Природна среда
• Природногеографски области
• География на населението в България
• Държавно устройство и административно-териториално деление на България
• Национално стопанство: структура, фактори, показатели
• Първичен сектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Териториална структура на стопанството
• Географски региони.
III. Оценявани компетентности
• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях
• Разкрива закономерностите в географското разпространение наприродните компоненти и връзките между тях
• Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсенпотенциал
• Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалнотоизползване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията заустойчиво развитие
• Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения,наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях
• Обяснява геодемографските характеристики на населението в света
• Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините занеговото решаване
• Сравнява демографската ситуация в различните части на света
• Проследява възникването и развитието на селищата и промяната нафункциите на градовете
• Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията икоментира проблемите, свързани с нея
• Представя съвременната политическа карта на света като резултат отглобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причинитеза възникването им
• Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува позначимост факторите за развитие на световното стопанство
• Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен),вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхнататериториална структура
• Излага знания за глобалните проблеми на съвременността(суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищатаза тяхното решаване
• Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността нанякои международни организации; прави заключения относно ролята на“глобализацията“ за нарастващата зависимост между страните
• Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различиятав развитието на регионите
• Характеризира географските региони в света и прави изводи за технитеспецифични особености и проблеми
• Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера наизбрани страни
• Характеризира избрани страни в регионите на основата напроблемно-страноведския подход
• Очертава проблемите на регионите и дискутира решаването им съобразноконцепцията за устойчивото развитие
• Оценява ролята на географското положение и съвременните граници наБългария; проследява промените в териториалния й обхват
• Характеризира природните компоненти; разграничаваприродно-географските области в България и оценява техния природноресурсенпотенциал
• Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеноститена урбанизацията в България
• Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство;характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделнитеотрасли и дейности в тях
• Демонстрира знания за географските региони и прави географскоизследване на местната община или административна област
• Познава основните подходи и методи в съвременните географски иикономически изследвания
• Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) ипрактическото им приложение в живота
• Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание
• Анализира статистически таблици и графични материали с географско иикономическо съдържание и прави изводи
• Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация оттях; съставя реферат и есе с географско съдържание.
IV. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
1. 38 задачи с максимален брой точки 65:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
• тестови задачи със свободен отговор;
• две практически задачи – по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България.
2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География наБългария с максимален брой точки 35.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 15 към чл. 4, т. 15 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по физика и астрономия

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
• Електростатично взаимодействие
• Еднородно електростатично поле
• Проводници и диелектрици
• Постоянен електричен ток
• Електрични вериги
• Приложения на електричния ток в различни среди
• Магнитно взаимодействие и магнитни материали
• Електромагнитна индукция и променлив ток
• Хармонично трептене
• Механични вълни
• Електромагнитни вълни
• Разпространение, отражение и пречупване на светлината
• Вълнови явления при светлината
• Видове лъчения и техните източници
• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците
• Атоми и атомни преходи
• Атомно ядро и ядрени реакции
• Елементарни частици
• Еволюция на звездите
• Поглед към Вселената
III. Оценявани компетентности
• Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатичнополе и постоянно магнитно поле
• Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхнотоприложение
• Назовава експерименталните условия за индуциране на ток, определяпосоката му и дава примери за приложението на явлението електромагнитнаиндукция
• Прилага основни закономерности при постоянния ток и за ефективнитестойности на променливия ток при решаване на задачи
• Използва основни величини и съотношения при хармоничното трептене ипри вълновите процеси
• Описва явленията резонанс, отражение и интерференция на механичнивълни
• Разграничава звука от електромагнитните вълни по основнихарактеристики и свойства
• Разграничава видовете източници на светлина и илюстрира с примери какспецифични свойства на дадено лъчение се използват в практиката
• Описва характерни свойства на инфрачервените, ултравиолетовите ирентгеновите лъчи във връзка с тяхното приложение
• Прилага законите за отражение и пречупване на светлината
• Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция насветлината и техни приложения
• Свързва фотоелектричния ефект с квантовата природа на светлината(фотони), а дифракцията на електрони – с вълновата природа на микрочастиците
• Обяснява излъчването и поглъщането на фотони и лазерното излъчване спомощта на квантов модел на атома
• Описва състава и основни характеристики на атомните ядра, промените врадиоактивните ядра, приложенията и биологичното действие на ядрените лъчения
• Сравнява процесите на делене на урана и термоядрения синтез от гледнаточка на тяхното приложение в ядрената енергетика и опазването на околнатасреда
• Разграничава лептоните и кварките и дава примери за частици,изградени от кварки
• Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на микросвета,астрофизиката и космологията
• Прилага измерителните единици на основните физични величини и технитекратни
• Разчита графики по данни от експериментални резултати.
IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от коитосамо един е верен
• тестови задачи със свободен отговор.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 15А (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 15Б (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 16 към чл. 4, т. 16 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
• Равнища на организация на живата материя
• Екологични фактори на средата
• Популация
• Биоценоза
• Екосистема
• Поведение
• Биосфера
• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи исъединения.
• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката
• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката
• Равнища на организация на многоклетъчния организъм
• Наследственост и изменчивост
• Индивидуално развитие при животните и човека
• Поява на живота върху Земята
• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите.Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства заеволюцията.
III. Оценявани знания и умения
• Назовава равнища на организация на живата материя; структури ипроцеси в екосистемата
• Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на средата;популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите
• Дефинира основните надорганизмови равнища
• Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферниравнища
• Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологичнизакономерности и влиянието на човека
• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки
• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапиот процеси в клетката
• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси иетапи от процеси в клетката
• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката
• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функциина мезосистемата
• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените;етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследствености изменчивост)
• Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани снаследственост и изменчивост на организмите
• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върхуЗемята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес
• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите
• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека
• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите
• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти
• Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформираинформация от описание в таблици (графики) и обратно
• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.
IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от коитосамо един е верен
• тестови задачи със свободен отговор.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 16А (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 16Б (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 17 към чл. 4, т. 17 (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.) 

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
II. Учебно съдържание
• Химични елементи
• Строеж на атома
• Строеж на атома и периодична система
• Химична връзка и строеж на веществото
• Азотна и въглеродна група
• Структурна теория
• Въглеводороди
• Хидроксилни производни на въглеводородите
• Карбонилни производни на въглеводородите
• Карбоксилни производни на въглеводородите
• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества
• Въглехидрати
• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества
• Ароматни съединения
• Наркотични вещества
• Полимери, пластмаси и химични влакна
• Скорост на химичните процеси
• Топлинен ефект при химичните процеси
• Химично равновесие
• Разтвори
• Разтвори на електролити
• Метали от IV, V и VI период.
III. Оценявани знания и умения
• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми
• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата навеществата
• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи
• Използва примери за изомери и хомоложни редове
• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери
• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите
• Различава основните типове химични връзки
• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки
• Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристалнарешетка
• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите отедно агрегатно състояние към друго
• Определя степента на окисление на химичните елементи
• Описва приложението на изучавани вещества
• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата приобясняване на проблемите с околната среда
• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната средавещества и използване на безвредни вещества и материали
• Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси
• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта нахимичните процеси и химичното равновесие
• Изразява химични процеси чрез химични уравнения
• Описва видовете разтвори и техните свойства
• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата
• Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи
• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи изаключения
• Познава основни физични величини и връзки между тях
• Прилага правилата за безопасна работа.
IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
• тестови задачи със свободен отговор.
Общият максимален брой точки е 100.
V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Върни се в началото

 

Приложение № 17А (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 17Б (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 17В (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 18 към чл. 4, т. 18 (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 19 към чл. 4, т. 19 (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 20 към чл. 4, т. 20 (Отм. – ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.)

 

Приложение № 21 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 22 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 23 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 24 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 25 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 26 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 27 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 28 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 29 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 30 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 31 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 32 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 33 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 34 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 35 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 36 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 37 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 38 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 38A (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 39 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 40 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 40А (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 40Б (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 41 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 41А (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 41Б (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 42 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 42А (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 42Б (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 42В (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 43 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 44 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 45 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

 

Приложение № 46 (Ново – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от 1.06.2004 г., отм., бр. 98 от 2006 г., в сила от 5.12.2006 г.)

Върни се в началото