Подкрепа за успех

През 2021/2022г в основно училище „Св.Паисий Хилендарски“с.Краище се сформираха групи по дейност- кариерно ориентиране за учениците от V- VII клас съвместно с кариерни консултанти от гр. Благоевград.

__________________________________________________

В Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“с.Краище  се проведе кампания  за организиране на клубове в занимания по интереси за учебната 2019/ 2020г по

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Организирани са следните  занимания по интереси:

Забавна математика 3- а клас с р-л Хава Яхя

Млад творец 3-б клас с р-л Дж.Мисанкова

Светът през нашите очи 2-а,б клас с р-л Дж. Моллаибрахим

Допълнително обучение за обща подкрепа- Математика 7 кл  р-л Ф. Шехова

ДЕН Клуб Ръководител   Час Място на провеждане Срок на провеждане
Вторник Светът през нашите очи 2 клас- Занимания по интереси Джемиле Моллаибрахим 14.55 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 05.11.2019 до 26.05.2020
Вторник Млад творец Джемиле Мисанкова 15.30 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 05.11.2019 до 26.05.2020
Вторник Забавна математика 3 клас Хава Яхя 15.30 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 05.11.2019 до 26.05.2020
Вторник Математика 7 кл

Допълнителни обучения

Фатма Шехова 13.10 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 05.11.2019 до 08.06.2020

Приложение № 1 Карта за участие

Приложение № 2 – Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 – Декларация за информираност и съгласие

Приложение № 4 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие