Проект „Америка за България’

През месец юли 2011 година 120 ОУ „Г.С.Раковски“ стартира проект за реновиране и оборудване на корпус по природни и обществени науки с цел:
1.Изграждане на нова материално-техническа база в училище, която да отговаря на съвременните изисквания на образователната система.
2.Засилване интереса на учениците към природните и обществените науки чрез онагледяване на учебния процес по съответните дисциплини /география, химия, биология, изобразително изкуство/.
3. Повишаване качеството на преподаване, прилагайки съвременни интерактивни и иновационни методи на работа, с цел повишаване мотивацията на обучаващите се. Това ще доведе до оставането на децата от училище.
4. Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал и внедряване на нови методи на преподаване.
5. Приобщаване на родителите като партньори в свободните форми на обучение.
Продължителността на проекта е една година и ще приключи през юни 2012 година.