НВО 7 клас

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2024 година:

NVO_7_class_2024

Дейности по прием на ученици в VIII клас:

График-на-дейностите

В помощ на седмокласниците:

NVO 7 class 2020

Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас:

Подаване на заявления

Държавен план-прием

Изх. № РУО1-9490/30.04.2020 г.  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение утвърдения със заповед № РД 01-193/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град, както следва:

  1. Прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и в обединени училища, дневна и дуална форма на обучение – 388 паралелки /Приложение 1/.
  2. Прием в VIII клас в паралелки в задочна форма на обучение – 3 паралелки /Приложение 2/.

Държавният план-прием е разпределен по училища, съгласно приложените таблици.

Уведомявам Ви, че изпълнението на държавният план-прием е възложено съгласно горепосочената заповед на председателя на Областната комисия за прием на ученици в VIII клас.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства:

https://ruo-sofia-grad.com/

 

 

 

2018/2019 учебна година

Онлайн кандидатстване след 7 клас:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/06/onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/zayavlenienvochuzhdezik.docx

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/zayavleniesposobnosti.docx

В помощ на седмокласниците:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/NVO-7-class-2019-converted.pdf

Заповед на Министъра на образованието:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/zapoved_nvo_4_7_10-klas-i-grafik-nvo-2018-2019-1.pdf

Модел на НВО по математика:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/MATH_model_NVO_2019.pdf

Модел на НВО по БЕЛ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/BEL_model_NVO_2019.pdf

ВАЖНО!

Изх.№ РУО1- 12928/22.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ 
НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., моля да информирате родителите на учениците от VII клас в повереното Ви училище, че сайтът на който могат да подават онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

======================================================

11.06.2018

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас.

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас – разширено.

Училищни гнезда за 7 клас

Връзка към сайта на МОН

Връзка към сайта на РУО София-град

(.pdf) Информация НВО