Визита Англия за периода 4.12.- 9.12.2012 година

От 4 до 9 декември 2012 година се състоя поредната работна среща на участниците в проекта”I am a child, I want to be recognized” по секторна програма „Коменски-2”. Проектът се реализира с участието на представители от Турция, Гърция, Италия, Полша, Унгария, Англия , Германия и България. Домакин на тази визита бяха нашите партньори от Англия.Riverley Primary School е училището в Лондон, с което 120ОУ е в партньорски взаимоотношения по реализацията на проекта. То е ново, съвременно оборудвано основно училище, в което се обучават около 500 деца от 30 националности. 70% от учениците са деца на емигранти, които изучават английски като чужд език. Голям е процентът и на децата със специални образователни потребности. Участието на училището в проекта цели преодоляване на етническите различия и развитие на комуникативните способности чрез приобщаване на децата в различни извънучилищни мероприятия и дейности. След разглеждане на училищните кабинети и посещаване на часове по отделни предмети в Riverley Primary School, се състоя работен семинар на екипите от всички страни, участнички в проекта. По време на семинара беше проведена дискусия относно оформянето на крайния продукт – изготвянето на книжка в малък формат, в която да бъдат включени основните дейности от работата по проекта. Всяка държава представи диск с песен или скеч, чието съдържание отразява проблемите на учениците,отразени във Въпросници 1 и 2, а именно – необходимостта от водене на здравословен начин на живот, вредата от злоупотребата с алкохол, цигари и наркотици, борбата с агресията в училище и др.