Архив на категория: Обучение и квалификация

Каталог за онлайн – обучения

След публикуването на измененията в Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /ДВ бр.101 от 27.11.2020г./ представяме на Вашето внимание обновения ни Каталог за онлайн – обучения /обучения от разстояние в електронна среда/ по актуални и значими теми от професионалната педагогическа и управленска практика в образованието, изцяло ориентиран към практико-приложните аспекти на ЗПУО и държавните образователни стандарти към него.

При нормализиране на епидемичната обстановка и разрешение от министъра на здравеопазването за провеждане на конферентни мероприятия, обученията могат да бъдат осъществени също и в образователната институция или като изнесени, по Ваш избор на място и време, при спазване на всички здравно-санитарни изисквания.

Център „Интерактивно обучение” прилага Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

Обучителните програми на Център „Интерактивно обучение” са одобрени от МОН /и вписани в Регистъра/ или от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и за тях се присъждат квалификационни кредити съобразно продължителността на обучението.

Център „Интерактивно обучение”, съгласно договор и споразумение за сътрудничество с Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, осъществява съдействие на педагогическите специалисти за включването им във формите на продължаваща квалификация, осъществявани от ДЕПОКПС: тематични курсове; процедури за придобиване на ПКС; професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС.

Център „Интерактивно обучение” участва като обучителна организация в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Заявка тук ⇒⇒⇒

Каталог  тук ⇒⇒⇒

 

„Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи„. 

Форумът ще се проведе
 онлайн на 25 март 2021 г. от 10.00 ч. в платформата Google Meet на адрес: https://meet.google.com/mae-hnkz-wii 
и ще бъде излъчван на живо във Facebook страницата на ВУЗФ.
Конференцията се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ).
Събитието ще протече в три последователни панела. Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование.

Участието в конференцията е без такса, но със задължителна регистрация. Крайният срок за регистрация е 22 март 2021 г. на e-mail: marketing@vuzf.bg Повече подробности и програмата на събитието може да видите на: https://vuzf.bg/events/predstoyashti/vuzf-organizira-natsionalna-onlayn-konferentsiya-v-podkrepa-na-povishavaneto-na-kvalifikatsiyata-na-uchitelite

Покана тук ⇒⇒⇒

Стартират обученията за получаване на квалификационни кредити

Центърът за професионално обучение „Цар Симеон Велики“ е създаден през 2020 г. с цел да предлага разнообразни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, базирани на съвременните изисквания,  иновативните методи и коучинга в обучението. Дейността му се разширява последователно от академичен формат, в сферата на училищното образование, професионалното ориентиране и кариерно развитие.
„Да обучаваш – означава да се учиш двойно.“
Жозеф Жубер
„Успешният учител“ – Модул 1
06.03 и 13.03
Програмата е насочена към развиване на умения и обогатяване на преподавателската практика, така че ученикът да е в центъра на учебния процес.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
„Успешният учител“ – Модул 2
20.03 и 27.03
Програмата включва разглеждане на ежедневните дейности, източниците на стрес и представяне на различни стратегии за управление на стреса при различните типове комуникация.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

„Моята България“ – Модул 1
06.03 и 13.03
В програмата се представят последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи за преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
„Моята България“ – Модул 2
20.03 и 27.03
В процеса на обучението ще се осъвремени прочитът на събитията и фактите от българската история, ще се работи с допълнителни рубрики – илюстрации, личности и документи, чрез които учителите ще успеят да формират аналитичност и критично мислене в учениците.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

„Коучинг в образованието“ – Модул 1
20.03 и 27.03
В програмата се представят последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи за преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
„Коучинг в образованието“ – Модул 2
06.03 и 13.03
В програмата ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

„Коучинг в образованието“ – Модул 3
05.03 и 12.03
Коучинг подход при девиантно поведение. Изграждане на саморефлексия в учениците. Кариерно ориентиране на ученици с коучинг.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
Научете повече

 

 

Обучителни програми на Център „Интерактивно обучение”

Център „Интерактивно обучение” представя на Вашето внимание обновения  Каталог за онлайн – обучения /обучения от разстояние в електронна среда/ по актуални и значими теми от професионалната педагогическа и управленска практика в образованието, изцяло ориентиран към практико-приложните аспекти на ЗПУО и държавните образователни стандарти към него.

При нормализиране на епидемичната обстановка и разрешение от министъра на здравеопазването за провеждане на конферентни мероприятия, обученията могат да бъдат осъществени също и в образователната институция или като изнесени, по Ваш избор на място и време, при спазване на всички здравно-санитарни изисквания.

Център „Интерактивно обучение” прилага Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

Обучителните програми на Център „Интерактивно обучение” са одобрени от МОН /и вписани в Регистъра/ или от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и за тях се присъждат квалификационни кредити съобразно продължителността на обучението.

Център „Интерактивно обучение”, съгласно договор и споразумение за сътрудничество с Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, осъществява съдействие на педагогическите специалисти за включването им във формите на продължаваща квалификация, осъществявани от ДЕПОКПС: тематични курсове; процедури за придобиване на ПКС; професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС.

Център „Интерактивно обучение” участва като обучителна организация в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Каталога тук ⇒⇒⇒

Заявка тук ⇒⇒⇒

 

Уебинар за ЕФЕКТИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ в ДГ и училище: Добри Практики, Тестове, Тренинги на АППО

Уебинарът ЕФЕКТИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ в ДГ и училище: Добри Практики, Тестове, Тренинги

ще се проведе онлайн в платформата за видеообучения Zoom на 10-11.02.2021 г. от 18 ч.:

В този 2-ри уебинар от Зимната Академия за Практическа Психология в Образованието (на фондация Човек Плюс, секция „Психология в Образованието” на Др-вото на Психолозите и партньори) ще бъдат представени изследвания за ролята и мястото в образованието на родителите и семейството, какви са основните подходи и модели за партниране между ДГ и училищата с родителитеЩе бъдат представени голям брой доказано ефективни форми за това, пакет от 8 методики за оценяване на родителството и родителите, както и кои са основните направления, школи и конкретни форми за родителски тренинги.  Темата на уебинара е особено актуална в контекста на използваното вече месец дистанционно обучение задействано от глобалната пандемия с корнавируса, в което родителите имат активна роля. Уебинарът е предназначен за учители и класни ръководители, психолози, педагогически съветници, логопеди и ресурсни учитеи, образователни ръководители, родители и всички, които се интересуват от тази много важна тема, която е ключова за успешността в образованието, работата и живота като цяло.

За включване в уебинара, който ще се провежда в Zoom в две вечери по 4 уч.ч. с начало в 18 ч. е необходимо да се подаде заявка за участие и получаване на линковете за включване в уебинара. Повече подробности за съдържанието на уебинара и таксата за включване в него може да се изтегли оттук –  https://dox.abv.bg/download?id=7697ced247. Заявката се изпраща на имейл chovek_plus@abv.bg. Обучението е одобрено от МОН и носи 1 квалификационен кредит.

Другите 33 уебинара и 22 тематични пакети с тестове, които могат да се изберат и заявят, са в следния файл https://dox.abv.bg/download?id=f80b34a499 . 

Следващият 3-ти уебинар от Зимната Академия за ППО е на 17 и 18 февруари с тема „Хиперактивност и невнимание при подрастващите (СДВХ) – Комплексен Био-Психо-Социален подход към оценяването и справянето”.

 

ОНЛАЙН eTwinning ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ

От 12 до 16 февруари 2021 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, организира ОНЛАЙН eTwinning ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ с практическа насоченост „МЕТОДИ НА УЧЕНЕ И eTwinning”.

Повече информация тук ⇒⇒⇒

Уебинар „ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – Оценяване и Развитие“.

 В този 1-ви уебинар ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – Оценяване и Развитиеот Зимната Академия за Практическа Психология в Образованието (на фондация Човек Плюс, сПвО-ДПБ и партньори) ще бъдат представени съвременни модели за различни аспекти на емоционалната компетентност, много упражнения за нейното развитие, както и пакет от 12 тестa за оценяване на различни аспекти на емоционалните процеси и състояния, които се практикуват по време на уебинара. Представяните в уебинара умения за справяне с различните емоционални ситуации и евентуални проблеми свързани с това са от ключово значение за успешното справяне с предизвикателствата по време на COVID-19 пандемията. Уебинарът е предназначен за психолози, преподаватели, ръководители, родители и всички, които се интересуват от тази много важна тема, която е ключова за успешността в образованието, работата и живота като цяло. За включване в уебинара, който ще се провежда в Zoom в две вечери с начало в 18 ч. е необходимо да се подаде заявка за участие и получаване на линковете за включване в уебинара. Повече подробности за съдържанието на уебинара и таксата за включване можете да се изтегли оттук –  https://dox.abv.bg/download?id=85ba94465d. Заявката се изпраща на имейл chovek_plus@abv.bg. Обучението е одобрено от МОН и носи 1 квалиф.кредит.

Другите 33 уебинара и 22 тематични пакети с тестове на АППО, които могат да се изберат и заявят, са в дадения  файл тук ⇒⇒⇒

Следващият 2-ри уебинар от Зимната Академия е на 9 и 10 февруари с тема „Ефективна работа с Родителите – съвременни подходи“. 

 

Курсове за допълнителна професионална квалификация в ДИКПО – Варна

Актуална информация за стартиращите курсове за допълнителна професионална квалификация в ДИКПО – Варна стартиращи в периода февруари – март.

 Допълнителна професионална квалификация „География“

https://goo.su/3XSq

Допълнителна професионална квалификация „Управление на образованието“

https://goo.su/3XsT

Допълнителна професионална квалификация по „Предучилищна педагогика”.

https://goo.su/3XSt

Допълнителна професионална квалификация по  „Психология“

https://goo.su/3xsu

Допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“

https://goo.su/3xSu

Допълнителна професионална квалификация „Ресурсен учител“

https://goo.su/3XsZ

 

Все още  се набират курсисти за  Допълнителна професионална квалификация „Икономика и туризъм“

https://goo.su/3xSU          

            

Учебен отдел на ДИКПО – Варна 

 

Професионално – педагогически специализации (ППС)

ДИПКУ при Тракийски университет – гр. Стара Загора стартира професионално  – педагогически специализации (ППС) по темите:

1. „Информатика и информационни технологии“. Подходяща е за учители в среден и горен курс. Стартира на 30.01.2021 г.  от 10,00 чЗаявление можете да подадете от тук в срок до 28.01.2021 г.

2Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране.“. Обучението е за начални учители, които ще преподават предметите „Информационни технологии“ в 1 – 4 клас и „Компютърно моделиране“. Стартира на 30.01.2021 г.  от 10,00 ч. Заявление можете да подадете от тук в срок до 28.01.2021 г.

 Тези специализации могат да послужат за придобиване на III ПКС на педагогическите специалисти, които са в процедура за придобиване на V и  IV ПКС или имат присъдени такива.

Специализациите ще бъдат дистанционни. Занятията се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни по график. Таксата се заплаща на три вноски по 375.00 лв., в рамките на една календарна година.

След подаване на заявление за участие, ще получите на електронните си пощи подробни указания за провеждане, плащане и необходимите документи. За информация на телефон 042/617446; 042/630102.

 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА, ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ /ДИПКУ/, гр. Стара Загора стартира професионално – педагогически специализации (ППС) по темите:

1. „Организация на образователния процес в условията на новите реалности“.

2. „Приложни аспекти на психологията в образователна среда“.

Повече тук