АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

На основание Заповед № РД – 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 година, ръководството и служителите на Професионална гимназия по транспорт “Коста Петров”, с. Борован Ви информират, че бихте могли да заявите желаните от вас услуги по електронен път, чрез писмо на email: pg_borovan@abv.bg

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 1. Издаване на диплома за средно образование.
 2. Издаване на удостоверине за валидиране на компетентности.
 3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
 4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ.
 5. Издаване на служебна бележка за допускане на ученик до ДЗИ.
 6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
 7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
 8. Издаване на Удостоверения за професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 9. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование в сила от учебна 2021/2022 година.
 11. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация в сила от учебна 2021/2022 година

Заявление за преместване на ученик

Заявление за валидиране на компетентности

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за издаване на EU приложение към диплома

Заявление за издаване на EU приложение към СПК

Заявление за записване на ученици до 16 годишна възраст.

Заявление за записване на ученици над 16 годишна възраст.

Заявление за записване на ученици в Самостоятелна форма на обучение.