НВО В КРАЯ НА ІV, VІІ И ХІІ КЛАС И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ И В ХІ КЛАС ЗА УЧ. 2022/2023 Г.

zap1805_NVO_310821

zap1806_izpiti-sposobnosti_310821