ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, ДОБИВ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГРУПА II