СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Професии
1. Техник-растениевъд
2. Техник в лозаровинарството
3. Растениевъд
4. Техник-животновъд
5. Животновъд
6. Фермер
7. Техник на селскостопанска техника
8. Монтьор на селскостопанска техника
9. Лозаровинар
10. Работник в растениевъдството
11. Работник в животновъдството
12. Кинолог
13. Агроеколог
14. Техник-озеленител
15. Озеленител
16. Работник в озеленяването
17. Техник-лесовъд
18. Техник-механизатор
19. Механизатор на горска техника
20. Лесовъд
21. Дивечовъд
22. Работник в горското стопанство
23. Техник-рибовъд
24. Техник по промишлен риболов и аквакултури
25. Работник в рибовъдството
26. Ветеринарен техник
27. ветеринарен лаборант
28. Еколог
29. Консултант по опасни товари