Подгрупа Хранително-вкусова промишленост

Професии
1. Оператор в хранително-вкусовата промишленост
2. Работник в хранително-вкусовата промишленост
3. Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
4. Тхеник-технолог по качество на храни и напитки
5. Хлебар-сладкар