Подгрупа Електроника и автоматика

Професии
1. Мехатроника
2. Монтьор на електронна техника
3. Монтьор по автоматизация
4. Техник на електронна техника
5. Техник по автоматизация