РОДИТЕЛИ

НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ

Олекотяването на ученическите раници е съвместна отговорност на Министерството на образованието и науката, на училището, на родителите.

1. На всеки ученик от І до VІІ клас в институцията са осигурени учебници/учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за безвъзмездно ползване, както и достъп до електронно четими учебници на съответните учебници – печатни издания. За начинът на ползване на печатните издания и на електронно четимите учебници е обсъден на родителска среща. Ученикът трябва да полага грижи за опазването и съхраняването на учебниците.
2. На всеки ученик е осигурено ученическо шкафче за съхраняване на учебниците, учебните комплекти, както и на други лични вещи.
3. След приключване на учебните занятия за настоящата учебна година ученикът е задължен да върне в училището учебниците, за които е полагал грижи за опазването и съхраняването им.
4. Когато ученикът/ученичката не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от негова/нейна страна учебникът е негоден за следваща употреба, родителя (настойника) възстановява в училището учебника или неговата стойност.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 14.01.2020 Г. ОТ 18.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

ДЕТЕ В РИСК
ЗАПОВЕД ДУХ-ПЕРНИК

НВО-VII клас – информация за родителите на учениците

Колеги,

Моля да информирате учениците и техните родители от поверените Ви училища, че сайтът, на който те могат да подават онлайн заявление за кандидатстване след 7 клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Публикувано от:
Иванова, Бойка
Началник отдел ОМДК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 27.09.2017 Г. ОТ 18.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.