РОДИТЕЛИ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
Въпроси и отговори
писмо-RZI

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ
Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – 12 идеи за родители в КОВИД криза, достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧ. 2020/2021 Г.

Правилата на ОУ „Св. Климент Охридски“ за създаване на организация и предприетите мерки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 ще бъдат публикувани на сайта на училището.

НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ

Олекотяването на ученическите раници е съвместна отговорност на Министерството на образованието и науката, на училището, на родителите.

1. На всеки ученик от І до VІІ клас в институцията са осигурени учебници/учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за безвъзмездно ползване, както и достъп до електронно четими учебници на съответните учебници – печатни издания. За начинът на ползване на печатните издания и на електронно четимите учебници е обсъден на родителска среща. Ученикът трябва да полага грижи за опазването и съхраняването на учебниците.
2. На всеки ученик е осигурено ученическо шкафче за съхраняване на учебниците, учебните комплекти, както и на други лични вещи.
3. След приключване на учебните занятия за настоящата учебна година ученикът е задължен да върне в училището учебниците, за които е полагал грижи за опазването и съхраняването им.
4. Когато ученикът/ученичката не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от негова/нейна страна учебникът е негоден за следваща употреба, родителя (настойника) възстановява в училището учебника или неговата стойност.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 14.01.2020 Г. ОТ 18.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

ДЕТЕ В РИСК
ЗАПОВЕД ДУХ-ПЕРНИК

НВО-VII клас – информация за родителите на учениците

Колеги,

Моля да информирате учениците и техните родители от поверените Ви училища, че сайтът, на който те могат да подават онлайн заявление за кандидатстване след 7 клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Публикувано от:
Иванова, Бойка
Началник отдел ОМДК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 27.09.2017 Г. ОТ 18.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.