НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

В училището е сформирана една група за танцово изкуство по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, модул „Изкуства“.
В групата са включени ученици от начален етап.
Ръководител на групата Роман Михайлов.


Заниманията с изкуства развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество.

 Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМАТА: 8 800 ЛВ.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПОДРОБНОСТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ТУК
ЛИНК КЪМ САЙТА НА МОН https://www.mon.bg/bg/101131