УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА ИЗЯВА

Заключителен информационен ден
по проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

03.10.2018 Г., ОДК – ПЕРНИК