ПРИЕМ В І КЛАС ЗА УЧ. 2024/2025 Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

1. Оповестяване на реда за прием – критерии, необходими документи, график на дейностите на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – 01.03.2024 г.
2. Прием на заявленията за постъпване в първи клас – 01.03.2024 г. – 29.05.2024 г.
3. Класиране на децата, съгласно определените критерии – 03.06.2024 г.
4.Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – на 05.06.2024 г.
5. Записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование и акт за раждане – за сверяване на данните) – 06.06.2024 г. – 10.06.2024 г.
6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – на 12.06.2024 г.
7. Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места – 13.06.2024 г. и 14.06.2024 г.
8. Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици по паралелки – 13.09.2024 г.

Заповед № РД12-190/08.02.2024 г. на директора на училището за определяне критерии, ред и училищна комисия за прием на ученици в І кл. за уч. 2024/2025 г.
Заповед № РД12-191/08.02.2024 г. на директора на училището за утвърждаване на училищен план-прием за уч. 2024/2025 г.

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В І КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК
Система за прием 2024 2025(1)