СЪСТАВ

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Председател
Станислава Александрова – родител

Членове
1. Надежда Юрукова-Цакова – родител
2. Биляна Лазарова – родител
3. Ивайло Йорданова – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Михаела Димитрова – родител
2. Румяна Петрова – родител
3. Емилия Дичева – представител на Община Перник

Общественият съвет е преизбран на събрание на родителите.
Съставът му е утвърден със Заповед № РД 12-092/09.12.2019 г. на директора на училището.

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Председател
Станислава Александрова – родител

Членове
1. Надежда Юрукова-Цакова – родител
2. Биляна Лазарова – родител
3. Ивайло Йорданова – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Елизабета Лефтерова – родител
2. Светлана Венева – родител
3. Асен Илиев – представител на Община Перник

Съставът на обществения съвет е определен на събрание на родителите на 09.11.2016 г. и е утвърден със Заповед № РД 12 – 098/21.11.2016 г. на директора.