СЪСТАВ

АКТУАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Заповед № РД12-097/08.12.2023 г. на директора
Председател:
Петко Петков – родител

Членове:
1. Михаела Димитрова – родител
2. Михаила Чобанска – родител
3. Николай Тодоров – родител
4. Пантелей Янков – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Гергана Гончарова – родител
2. Ендрика Шахпазян – родител
2. Николай Добрев – представител на Община Перник

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
На родителска среща на 15.02.2023 г. са избрани нови членове на обществения съвет.

Председател:
Петко Петков – родител

Членове:
1. Михаела Димитрова – родител
2. Михаила Чобанска – родител
3. Николай Тодоров – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Гергана Гончарова – родител
2. Ендрика Шахпазян – родител
2. Николай Добрев – представител на Община Перник

Председател:
Надежда Юрукова-Цакова – родител

Членове
1. Михаела Димитрова – родител
2. Биляна Лазарова – родител
3. Николай Тодоров – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове:
1. Гергана Гончарова – родител
2. Николай Добрев – представител на Община Перник

Съставът на Обществения съвет е променен със Заповед № РД 12-155/05.01.2022 г. на директора на институцията

Председател
Станислава Александрова – родител

Членове
1. Надежда Юрукова-Цакова – родител
2. Биляна Лазарова – родител
3. Ивайло Йорданова – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Михаела Димитрова – родител
2. Румяна Петрова – родител
3. Цветелина Захариева – представител на Община Перник

Промяна е направен във връзка със Заповед № 1619/19.11.2020 г. на кмета на община Перник

Председател
Станислава Александрова – родител

Членове
1. Надежда Юрукова-Цакова – родител
2. Биляна Лазарова – родител
3. Ивайло Йорданова – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Михаела Димитрова – родител
2. Румяна Петрова – родител
3. Емилия Дичева – представител на Община Перник

Общественият съвет е преизбран на събрание на родителите.
Съставът му е утвърден със Заповед № РД 12-092/09.12.2019 г. на директора на училището.

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Председател
Станислава Александрова – родител

Членове
1. Надежда Юрукова-Цакова – родител
2. Биляна Лазарова – родител
3. Ивайло Йорданова – родител
4. Богдан Богданов – родител и представител на Община Перник

Резервни членове
1. Елизабета Лефтерова – родител
2. Светлана Венева – родител
3. Асен Илиев – представител на Община Перник

Съставът на обществения съвет е определен на събрание на родителите на 09.11.2016 г. и е утвърден със Заповед № РД 12 – 098/21.11.2016 г. на директора.