ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ

/примерна структура/

І. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Собствено име, презиме и фамилия
Държава
Град, пощенски код
Улица/квартал, №, вход
Мобилен телефон
E-mail
Уебсайт
Социална мрежа/част Потребителско име
Пол
Дата на раждане
Националност
Гражданство
Общ и учителски стаж
Наименование на учебното заведение, в което работите
Учебни предмети, по които преподавате
Класове (групи), с които работите
Паралелка (клас), на който сте класен ръководител (група, която ръководите)

Забележка: По преценка можете да не попълвате информация, която е защитена от Закона за защита на личните данни.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Дати /от – до/
Заемана длъжност или позиция
Име на работодателя, адрес, уебсайт
Основни дейности и отговорности
Вид на дейността или сферата на работа

ІІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Дати /от – до/
Придобита квалификация
Име на образователната или обучителната институция и нейното местоположение
Основни предмети или придобити професионални умения

ІV. ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език
Други езици – разбиране /слушане, четене/, говорене /участие в разговор, самостоятелно устно изложение/, писане
Дигитални умения – обработка на информация, комуникация, създаване на съдържание, сигурност, решаване на проблеми

V. ЛЮБИМО МОТО
Кратко представяне

VІ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

VІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА /кратка обосновка за избора им/

VІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗРАСТВАНЕ. ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО
Дата
Дипломи
Следдипломни квалификации
ПКС
Сертификати за завършени обучения
Учителски длъжности
Научни звания и степени

Забележка: Копия от документите се подреждат в личния архив в хронологичен ред.

ІХ. ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ
Дати
Челни места и награди
Грамоти
Референции
Благодарствени писма
Други

Забележка: Копия от документите се подреждат в личния архив в хронологичен ред.

Х. ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ, ПОСТИГНАТИ СЪВМЕСТНО С КОЛЕГИ ИЛИ В РАМКИТЕ НА КОЛЕКТИВ /ОРГАНИЗАЦИЯ/
Дати
Челни места и награди
Грамоти
Референции
Благодарствени писма
Други

Забележка: Копия от документите се подреждат в личния архив в хронологичен ред.

ХІ. ПОСТИЖЕНИЯ НА ВАШИ УЧЕНИЦИ – РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШ СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС /челни места, грамоти, благодарствени писма и др./

Забележка: Копия от документите се подреждат в личния архив в хронологичен ред.

ХІІ. РЕЗЮМЕ ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ХІІІ. РЕЗЮМЕ ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ОБМЯНА НА ОПИТ

ХІV. ДРУГИ ВАШИ ПРИНОСИ /материално-техническа база, информационно и библиотечно осигуряване, добри практики, иновации и др./

ХV. ЛИЧНИ ТВОРБИ /книги, картини, графики, спортни постижения, есета, разкази, поезия, музика/

ХVІ. СНИМКИ

ХVІІ. ОБРАТНА ВРЪЗКА
Характеристики от колеги
Мнения на родители
Характеристики от директори
Характеристики от научни ръководители
Заключения от анкети, тестове и фокус групи
Характеристики от контролни органи

Забележка: Характеристиките са в свободна форма и не са задължителни.