НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

13. НП „Без свободен час“
https://www.mon.bg/bg/100827

МОДУЛ „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ“
Целите на програмата са намаляване броя на свободните часове, като предпоставка за постигане на по-високо качество на образованието, намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в училищната документация, предприемане на реални и ефективни училищни мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване и активна работа по време на учебния час и за привличане на родителите им като партньори в училищния живот.

NP13_BezSvobChas-200418