Работа по проекти

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“


 

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

с отбор по волейбол и клуб приложно изкуство

================================================================

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

https://oud.mon.bg/

Заявление и декларация за информирано съгласие

Индивидуална образователна карта

http://tvoiatchas.mon.bg