ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Нашето училище  е сред общо около 200 училища в България, което се включва в Мрежата“Всеки ученик ще бъде отличник-4″ като асоциирано училище с договор за сътрудничество и партньорство с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Чрез проектните дейности  ще се фокусираме върху 3 приоритета: повишаване на резултатите от НВО,  продължаване на усилията за задържане на учениците в училище и намаляване на безпричинните отсъствия, повишаване на мотивацията на родителите и преодоляване/ предотвратяване на вторичната сегрегация .

 

 

 

 

 

 

 

 

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“


 

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

с отбор по волейбол и клуб приложно изкуство

================================================================

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

https://oud.mon.bg/

Заявление и декларация за информирано съгласие

Индивидуална образователна карта

http://tvoiatchas.mon.bg