Прием на ученици в 8 клас за учебната 2024-2025 година

За учебната 2024/2025 година е планирана 1 паралелка – 26 ученици, професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Трайни насаждения“

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2023-2024 година

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

  • НВО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА x2,
  • НВО МАТЕМАТИКА x2,

ОЦЕНКИ от свидетелство за  основно образование:

  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-2050/28.08.2023 г., № РД09-2048/28.08.2023 г. и № РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът. 21-31 май 2024 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите. До 17 юни 2024 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 17 юни 2024 г., вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване:
  Български език и литература 19 юни 2024 г.,  начало 09:00 часа
  Математика 21 юни 2024 г., начало 09:00 часа
  Чужд език /по желание на ученика/ 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Провеждане на изпити за проверка на способностите:
 – изобразително изкуство 24 юни 2024 г.
 – музика 25 юни 2024 г.
 – музика и физическо възпитание и спорт 25-26 юни 2024 г.
 – физическо възпитание и спорт 26-27 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО. До 02 юли 2024 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. До 02 юли 2024 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 08-10 юли 2024 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2024 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 15-17 юли 2024 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 19 юли 2024 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 22-24 юли 2024 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 и 29 юли 2024 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31 юли и 01 август 2024 г., вкл.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране. До 02 август 2024 г., вкл.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране. 05 и 06 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране. До 07 август 2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране. 8 и 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране. До 12 август 2024 г., вкл.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2024 г., вкл.