Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ ( мандат  м. ноември 2022 – м. ноември 2025 г.)

 ПОКАНИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ- ВИЖ

Протоколи от заседания на Обществения съветВИЖ;


Инициативи и съвместни дейности ВИЖ


– ПРАВИЛА И ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
–  Глава четиринадесета от ЗПУО – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

Образец на Декларация за членовете на Обществения съвет. 
Заповед на директора  за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището
Заповед на директора за определяне  на  брой редовните членове и резервните членове  на Обществения съвет към училището;
♦  Заповед за организация по първия етап,  избор на делегат, за свикване на родителите на родителски срещи и общо събрание , провеждане на учредително събрание и определяне на протоколчик на събранията и избор на делегат ,
Заповед на Кмет на община Велинград за определяне представители на финансиращия орган в Обществените съвети към училищата;
♦Заповед на директора за съхраняване на документите на обществения съвет и за лице, което да отговаря за административното и техническото обслужване.


 ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ ( мандат  м. ноември 2019 – м. ноември 2022 г.)

♦Протоколи от заседания на Обществения съвет;
♦Деклараци на членовете на Обществения съвет.     –     Образец 
♦Заповед на Кмет на община Велинград за определяне представители на финансиращия орган в Обществените съвети към училищата 2019 г. 
♦Заповед на директора  за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището;
Заповед на директора за определяне  на  брой редовните членове и резервните членове  на Обществения съвет към училището;
♦Заповед на директора за съхраняване на документите на обществения съвет и за лице,което да отговаря за административното и техническото обслужване на  съвета;
Заповед на директора за свикване на родителите на  общо събрание , провеждане на  учредително събрание и определяне на протоколчик на двете събрания;
ЗАПОВЕД на директора за етап 1- Свикване на родителски срещи по класове за избор на делегат и организация по първия етап.


——СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ———-
мандат  м. ноември 2019 – м. ноември 2022 г.

Председател:
Салиха Муса Бандьова– родител;
Членове:
1.Айше Салих Болутова-член – родител
2.Фатима Салих Шондра -член- родител
3.Мая Миланова Лачева-член- представител на община Велинград
4. Местан Али-член- родител………………………………………………………………………………………….. мандат  м. ноември 2016 – м. ноември 2019 г.

 ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (МАНДАТ ноември 2016 – ноември 2019 Г.)
Председател: Исмаил Мехмед Моллов,
Членове:
Салиха Крънчева
Салиха Кандьова
Мая Лачева
Джемиле Муса

ДЕЙНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

♦ПОКАНИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ
♦Протоколи от заседания на Обществения съвет;
♦Деклараци на членовете на Обществения съвет.     –     Образец 
♦Заповед на Кмет на община Велинград за определяне представители на финансиращия орган в Обществените съвети към училищата 2016 г.
♦Заповед на директора  за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището;
♦ Заповед на директора за определяне  на  брой редовните членове и резервните членове  на Обществения съвет към училището;