Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

 Механизмът ще подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, ще им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, ще подобри взаимодействието и координираните действия между различните сектори. Заложеният в Механизма мониторинг дава възможност своевременно да се идентифицират трудностите в практиката, предизвикателствата, неработещите модели, както и добрите и успешни практики.