П О К А Н А

за заседание на Обществения Съвет

На основание чл.19 и чл.20 ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на Министерство на образованието и науката, във връзка с постъпило искане от Директора на „Иван Вазов“.

Свиквам заседание на Обществения съвет на  11.09.2020г. от 13.30 ч. в сградата на ОбУ„Иван Вазов“ село Пашови, 2-ри етаж, учителската стая при следния дневен ред: 

  1. Разглеждане и съгласуване на „Стратегията за развитие на Об.У „Иван Вазов и плана за стратегията, „Училищния учебен план за учебната 2020/2021г.“, „Етичният кодекс на училищната общност“
  2. Отчета на Бюджета за второто тримесечие за 2020г.
  3. Одобряване на комисията по качеството/работна група за въвеждане на система по качеството и Доклада за Годишна самооценка на училището.
  4. Други.

С материалите за предстоящото заседание може да се запознаете в канцеларията на училището.

С. Бандьова