Прием в първи и пети клас

УЧИЛИЩЕН  ПЛАН- ПРИЕМ на ученици в първи и пети клас за учебната 2024/2025 година, както следва:

Броя на паралелките и места в тях:
I клас- 1  паралелка  –   22 (двадесет и две) ученика
V клас- 1 паралелка  –     26 (двадесет и шест) ученика
Организация на учебния ден – целодневна
Форма на обучение – Дневна;
Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: I – VII клас

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /;
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка
 8. Декларация за съгласие за работа с лични данни.
 9. Анкета за избор на избираеми/ факултативни часове:
  Анкета 1 клас

ЗАПИСВАНЕ:  

Работно време на комисията по приема на документи:  08:00 – 15:00 часа всеки работен ден в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.


ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 1. Подаване на документите за прием и записване до  31.05.2024г.;
 2. Обявяване на списъците със класираните ученици 05.06.2024г.;
 3. Записване на децата в Първи клас  до 12.06.2024г.;
 4. Обявяване на свободните  места след първото класиране   14.06.2024г.;
 5. Попълване на свободните места  до 19.06.2024г.;
 6. Обявяване на свободните места след второ класиране  24.06.2024г. 
 7. Попълване на свободни места–  до началото на учебната година.

———————————————————-