Прием в осми клас

УЧЕБНА 2024-2025 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ


Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната  в Обединено училище „Иван Вазов“ с. Пашови

Мисията на училището ни е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Стремим се към изграждане на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Училището ни предлага  обучение за ученици след 7 клас, както следва:
1 паралелка26 ученици
Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”/Без интензивно и без разширено изучаване –  ЧЕ: /,
Профилиращи предмети:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
II. Условия за кандидатстване
1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.
2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 График на дейностите по приемането на ученици 

до 04  юли 2024 г.–  Записване на учениците, насочени от комисията
по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;
08 – 10 юли 2024 г. Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици;
до 12 юли 2024 г. вкл. – Обявяване на първи етап на класиране;
15 – 17 юли 2024 г.  –Записване на класираните ученици в училищата
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране;
до 19 юли 2024 г. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране;
22 – 24 юли 2024 г. Записване на класираните ученици на втори етап на класиране;
25 юли 2024 г. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране;
26 и 29 юли 2024 г.Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране
до 30 юли 2024 г. Обявяване на резултатите от третия етап на
класиране

31 юли и 01 август 2024 г. – Записване на класираните ученици на трети
етап на класиране;
до 02 август 2024 г.вкл.Обявяване на свободните места за четвърти
етап на класиране;

5 и 6 август 2024 г. Подаване на заявление за участие в четвърти
етап на класиране;
до 7 август 2024 г. вкл.– Обявяване на резултатите от четвърти етап на
класиране;

8 – 9 август 2024 г. – Записване на класираните ученици на четвърти
етап на класиране;
до 12 август 2024 г. вкл.– Обявяване на свободните места след четвърти
етап на класиране;

до 11 септември 2024 г. вкл.( определя се от директора)– ППопълване на свободните места след четвърти
етап на класиране;
до 14 септември 2024 г. вкл.– Утвърждаване на реализирания държавен прием .

Записването на приетите ученици се извършва в канцеларията на  Об.У „Иван Вазов “ село Пашови.

нагоре