Прием в осми клас

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2022/2023 година в ОБ.У „Иван Вазов“ с. Пашови

Мисията на училището ни е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Стремим се към изграждане на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Училището ни предлага  обучение за ученици след 7 клас, както следва:

1 паралелка26 ученици

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”/Без интензивно и без разширено изучаване –  ЧЕ: /,

Профилиращи предмети:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

II. Условия за кандидатстване
1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.
2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Балообразуващи оценки:

 1. Удвояване на резултата по БЕЛ от НВО – 2 х 100 т.
 2. Удвояване на резултата по математика от НВО – 2 х 100 т.
 3. Оценката по БЗО от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./
 4. Оценката по ХООС от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

Максимален брой точки – 500
Резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който ученикът не се е явил, се приема за нула точки.

График на дейностите по приемането на ученици 


за учебната 2021–2022 година:
Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ” /Без интензивно и без разширено изучаване –  ЧЕ: /,
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
1 паралелка – 26 ученици
Профилиращи предмети:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда

II. Условия за кандидатстване
1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.
2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Балообразуващи оценки:

 1. Удвояване на резултата по БЕЛ от НВО – 2 х 100 т.
 2. Удвояване на резултата по математика от НВО – 2 х 100 т.
 3. Оценката по Биология и ЗО от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./
 4. Оценката по Хиия ООС от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

Максимален брой точки – 500
Резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който ученикът не се е явил, се приема за нула точки.

 График на дейностите по приемането на ученици 

до 02 .07.2021 г.- Обявяване на резултатите от НВО-7 клас;
05 – 07.07.2021 г. –Подаване на документи 
до 13 юли 2021 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на  класиране;
до 16 юли 2021 г.- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на  класиране;
до 20 юли 2021 г.- Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на  класиране 
до 22 юли 2021 г.-Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 
23 юли 2021 г.- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  след втори етап на класиране
26 – 27 юли 2021 г.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29 юли 2021 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на  класиране 
30 юли 2021 г.- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране ;
до 02 август 2021 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  след трети етап на класиране;
до 10 септември 2021 г. вкл. определя се от директора– Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и  записване на 8 кл
до 14 септември 2021 г. вкл. – Утвърждаване на осъществения държавен план-прием в 8клас

 

 

–––––––––––––за учебната 2020–2021 година––––––––

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ” /Без интензивно и без разширено изучаване –  ЧЕ: /,

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

II. Условия за кандидатстване
1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.
2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Балообразуващи оценки– Максимален брой точки – 500

 1. Удвояване на резултата по БЕЛ от НВО – 2 х 100 т.
 2. Удвояване на резултата по математика от НВО – 2 х 100 т.
 3. Оценката по Биология и ЗО от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./
 4. Оценката по Хиия ООС от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

Резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който ученикът не се е явил, се приема за нула точки.

 График на дейностите по приемането на ученици в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови за учебната 2020 – 2021 г. след завършено основно образование.

I етап

 1. Подаване на документи за участие в приема             – 03 – 05 юли 2020 г. вкл.
 2. Обявяване на  приетите ученици                                    – до 11 юли 2020 г. вкл.
 3. Записване на приетите ученици                                     – до 16 юли 2020 г. вкл.

II етап

 1. Подаване на заявление за  II етап на класиране                   – до 16 юли 2020 г. вкл.
 2. Обявяване на  приетите ученици на II етап                            – до 18 юли 2020 г. вкл.
 3. Записване на приетите ученици на II етап                             – до 22 юли 2020г. вкл.
 4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 23 юли 2020 г.

III етап

 1. Подаване на документи за  III  етап на класиране                24 – 25 юли 2020 г. вкл.
 2. Обявяване на  приетите ученици на III  етап                         – 29 юли 2020 г. вкл.
 3. Записване на приетите ученици на III  етап                          – 31 юли 2020 г. вкл.
 4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 01 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя  от Директора до 10 септември 2020 г. вкл.

 1. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 13 септември 2020 г. вкл.

I. Документите за кандидатстване, подадени до началника на РУО – Пазарджик (в определени от него училища-гнезда):

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Копие на свидетелство за основно образование;
3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване/ издадена от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас./
– При подаване на копията на документите, учениците подават оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

II. Необходими документи за записване в VІІІ клас в училище:
1. Копие от Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/;
2. Заявление за записване по образец на училището – PDF iconОбразец;
3. Свидетелство за основно образование – оригинал;
4. Лична амбулаторна карта на ученика;
5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от ФВС, СОП.
6. Други документи, удостоверяващи други социални обстоятелства.

Записването на приетите ученици се извършва в Об.У „Иван Вазов “ село Пашови

III. Условия за кандидатстване
1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.
2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 IV.  PDF icon График на дейностите за приемане и записване на ученици в VIII клас.


ПРИЕМ 2019/2020 Г.

нагоре