Информация за свободните места за ученици

Информация за свободни места за ученици за учебната 2023/ 2024 година съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 / НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ  за учебната 2023/2024 година

     I – VII клас за учебната 2023/2024 година
      Клас             Свободни места
I клас               3
II клас             8
IIIклас             8
IVклас             3
Vклас               5
VI клас            10
VIIклас           13

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПРОФИЛИ
VIII – X клас за учебната 2023/2024 година
Клас                    Профил                         Свободни места
VIII             „Природни науки“              13
IX              „Природни науки“               11
X                „Природни науки“                3

Свободни места   за учебната 2022/2023 година

  • по класове 1-7 клас 
  •  класове и профили за VIII – X клас