Официални документи „Твоят час“

1ИНСТРУКЦИЯ РД09-2993 / 09.08.2017 г. за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

2. Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект “Твоят час.”

3.  Анкетна карта, Приложение № 4, за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

4. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2 за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

5.  Разходи за закупуване на материали, Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

6.   Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

7.  Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

8. Отчет на събитие