РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА

Бенефициент – Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта,  Об.У „Иван Вазов“ участва в:

⇒ Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

⇒ Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

⇒ Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейности в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

По Дейност 1.  В Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови са  получени  1 брой Универсален шкаф за зареждане на лаптопи и общо 23 лаптопи за ученици и учители, разпределени , както следва: 

  • 16 броя Лаптопи с ОС Windows за ученици,
  • 7 броя Лаптопи с ОС Windows за педагогически специалисти,  които се предадоха за ползване от учителите с приемно-предавателни протоколи.

 По Дейност 4.  През месец септември и октомври  се провеждат обучения на родителите на учениците от Първи клас за работа с  в електронна среда, електранен дневник,платформата Microsoft Teams  и други ел. платформи.

По Дейност 2.  През месец октомври се проведе обучение на  учениците от Първи клас за работа с платформата Microsoft Teams с ръководител на щат в училището и магистърска степен на образование г-н Сабри Муса – старши учител по ГИ и ИЦ.

ГАЛЕРИЯ 

 

По дейност 1 -Виж

По дейност 2 и дейност 4 ⇒  Виж;

https://www.facebook.com/photo/?fbid=843887064190934&set=pcb.843887337524240

 виж-  https://www.facebook.com/obuiv