Образование за утрешния ден

Проект „Образование за утрешния ден“

logo

Об.У „Иван Вазов“ село Пашови участва в дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

През учебната 2019/ 2020 г. в училището е сформиран клуб по интереси и извънкласни занимания по ключови дигитални умения с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В рамките на проекта Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови  се сдоби с интерактивен дисплей, който ще бъде в помощ на учители и ученици при все по-широкото навлизане на електронните учебници и онлайн платформи в учебния процес.

 За учебната 2020/2021 година  в училището е сформиран клуб по интереси и извънкласни занимания по ключови дигитални умения с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Информация  и образци на документи по проекта

I. Заповед на Министъра на образованието и науката
II. Приложение 1
III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725
IV. Обща информация за проекта
 Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VII. Приложение 1 Декларация за информирано съгласие

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта