НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул 1

НП „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

 Описание на дейността:    Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез  създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. За целта  се осигурят материали за изготвяне на индивидуално портфолио с еднакъв дизайн за всички ученици от паралелката. Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.