Квалификация

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ СПОРЕД ЗПУО.

ЗПУО глава XI, раздел III

Чл. 221  от ЗПУО

 • ал.1: Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие • ал. 2 Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

Квалификационната дейност във всяка образователна институция се планира на основание чл. 221 от ЗПУО. • Вътрешноквалификационната дейност се осъществява на основание чл. 223 от ЗПУО. Участието в тази дейност се измерва в академични часове (не по-малко от 16 часа годишно), за които не се получават кредити, но се отчитат при атестирането на педагогическите специалисти.


КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ.

 1. Професионално усъвършенстване – квалификация

Повишаването  на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за подновяване, поддържане, допълване и усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.

 1. Задължителна квалификация (48 акад. часа за периода на атестиране), която се измерва чрез система от квалификационни кредити (1 кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 са присъствени) и се удостоверява с документ
 2. Вътрешноинституционална квалификация, организирана от образователните институции за обмяна на добри практики в различни форми, която е 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
 3. Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

3.1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите;

3.2. лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка.

2.Професионалното развитие на педагогическите специалисти

​Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

Длъжностите в кариерното развитие на учителите и възпитатели, в т.ч. и на ресурсните учители, са:

– учител и възпитател;

– старши учител и старши възпитател;

– главен учител и главен възпитател.

На директорите и на педагогическите специалисти, заемащи длъжности, различни от учител и възпитател, кариерното развитие се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя.

Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

 1. Професионалното портфолио на педагогическия специалист

Достигнатото ниво на професионална компетентност, професионалните изяви, постигнатите резултати на децата и учениците и кариерното израстване, всеки учител, директор или друг педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио. С други думи професионалното портфолио отразява обективната самооценка на педагогическия специалист, поддържа мотивацията за повишаване на квалификацията и подпомага процеса на атестиране.

 1. Атестирането

Атестирането е на 4 години, което предполага за предходните четири години да бъдат изпълнени изискванията за задължителна квалификация (не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно в рамките на вътрешноучилищната квалификация), за съставено професионално портфолио и др.


ЗА УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО СПОРЕД НАРЕДБА 12.

В този раздел са публикувани примерни образци на документи, предназначени да подпомагат работата при изготвянето и поддържането на портфолиото на директор, заместник-директор и учителите. Примерните документи позволяват гъвкава употреба и приложение, съгласно предпочитанията и изискванията на съответното учебно заведение.

​Раздел VII. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Чл. 66. (1) Постигнатите компетентности от професионалния профил всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио.

(2) Създаването на професионално портфолио на педагогическите специалисти е процес на събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати резултати. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват:

активно участие в реализиране на политиката на институцията;
постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес;
динамиката на професионалните изяви както лични, така и на децата и учениците, с които работи;
професионалното усъвършенстване и кариерното израстване.

(3) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището.

Чл. 67. (1) Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:

общи данни – име, образование (образователно-квалификационни степени и квалификация), допълнителни квалификации (професионално-квалификационна степен, специализации, участие в други организационни форми на обучение), общ и учителски стаж, наименованието на институцията, в която лицето работи, заемани длъжности, учебни предмети, по които преподава, и класовете, в които работи, групата, която ръководи, или паралелката, на която е класен ръководител, както и паралелки и групи за спортни дейности;

2 документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения: добри практики, постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък, участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.;
3. доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата и учениците, с които работи (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.), насочени към утвърждаване на авторитета и професионалното самочувствие;
4. материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност: разработки на планове от проведени педагогически ситуации или уроци, участие в разработването на учебни програми, информация за проблеми, трудности и решения, екипна работа, насочени към постигане на напредък на децата или на учениците, които са значими и имат отношение към работата за периода на атестиране;
5. обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала;
6. материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.;
7. списък на лични творби – книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.;
8. взаимодействието с участниците в образователния процес, с други заинтересовани страни и др.;
9. съдържа информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи.

2) Професионалното портфолио се актуализира периодично, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други доказателствени материали.

(3) Професионалното портфолио според носителя, на който се създава и поддържа, е на хартиен носител или в електронен формат.

Чл. 68. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти има следните функции:

 1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;
 2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално развитие и усъвършенстване;
 3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността;
 4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществен съвет, експерти от регионалното управление по образованието, инспектори от Националния инспекторат по образованието и община за потребностите и за търсенето на възможности за развитие.

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО.

Същност на електронното портфолио

Електронното портфолио всъщност е нормално портфолио, което се публикува в електронен формат, или в Интернет. То включва същото съдържание като традиционното такова, но всички материали, свързани с процеса на преподаване, артифакти, са представени в цифров формат. Портфолиото най-често включва аудиозаписи, база данни, видео, уеб-страници. Такива портфолиа се съхраняват на дискове, CD,  zip дискове или сървъри, достъпни през World Wide Web.

Софтуер за електронно портфолио

По отношение на софтуера има много на пазара. За тези, чиято компетентност в ИКТ е висока, най-добрият и лесен начин е да си създадат собствена уеб-страница или да ползват за тази цел инструмента OneNote на Microsoft. Добро решение е използването на WordPress https://wordpress.org/. Вариант за създаване на портфолио може да намерите и на адрес https://portfolio.uchilishta.bg/ . Също така може да създадете файл в Powerpoint формат (вижте по-долу в този раздел)  или PDF файл.

Предимства на електронното портфолио

 • Организацията е по-проста и по-видима.
 • Пространството не е обект на коментар, въпреки че трябва да се внимава да не се претовари нечие портфолио – от значение е качеството, а не количеството. Прекалено много хипервръзки затрудняват следването на съдържанието.
 • Изваждането на дубликат на материала е по-лесно и много по-евтино в сравнение с ксерокопирането на традиционното портфолио.
 • Разполагате с много повече пространство, в което да експериментирате с представянето на портфолиото.
 • Имате възможност по-лесно да получите обратна връзка от колеги особено ако го организирате като блог. Може да контролирате коя част от съдържанието да бъде видима и коя не.
 • Създаденото е-портфолио само по себе си рефлектира върху компетентността на учителите при използването на ИКТ. Също така дава на учителите възможността да научават повече от ИКТ приложенията в образованието.
 • Материалите са по-нагледни – повече цветове, снимки, видео, аудио, текстове и др.
 • В дългосрочен период е-портфолио се създава по-бързо в сравнение с хартиеното. Основната трудност е в първоначалното създаване на уеб-страница/блог.
 • Е-портфолиа, които са on-line, също така носят допълнителна полза, тъй като учениците Ви научават повече за Вас, но ако Вие желаете да споделите подобна информация в интернет пространството. Ученикът ще знае какъв е неговият учител, възможно е да се гордеят с неговите постижения, възможно е да подражават на неговия/нейния успех.
 • Както всички портфолиа, така и е-портфолио също увеличава самооценката на учителя и възможността да наблюдаваш постигнатото от някого от разстояние.

Тук можете да изтеглите презентация за примерно резюме и портфолио, които да използвате като шаблон.

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО РЕЗЮМЕ – ИЗТЕГЛИ PPT ФАЙЛ

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО МАКЕТ – ИЗТЕГЛИ PPT ФАЙЛ

Структуриране на портфолио:

 

 

 

ХАРТИЕНО ПОРТФОЛИО

Съдържание на портфолиото

 1. Резюме – информация за човека, който съставя портфолиото.
 2. Философия – собствено виждане за ролята, която педагога изпълнява в образованието, обучението и възпитанието на ученика.
 3. Отговорности на педагога – информация за учебната дисциплина, която той преподава и научните новости в тази посока.
 4. Методи на преподаване – защо е избрал даден метод, как използването на въпросния метод влияе върху качеството на работата му.
 5. Обратна връзка за ефективността на преподаване.
 6. Оценка на ученици, родители и др. за учителя.
 7. Друга информация, която има отношение към професията.
 8. Бъдещи планове, включително и във връзка с професионалното саморазвитие.
 9. Самооценка – твоята оценка за постигнатите цели в професията, в която се изявяваш.
 10. Приложения – (сертификати, дипломи, грамоти и други документи, отразяващи професионалното развитие и израстване).

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Вътрешноинституционалната квалификация на учителите се осъществява на основание чл.223 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование „Участието в тази дейност се измерва в академични часове (не по-малко от 16 часа годишно), за които не се получават кредити, но се отчитат при атестирането на педагогическите специалисти.“  .и чл.46 т.2 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Споделена е папка в Office 365, от която можете да си свалите и да си редактирате файла „Информационен лист на педагогически специалист.docx“, в който да си отчитате тези часове.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ.

В какъв срок трябва да бъде изготвено учителското портфолио и има ли конкретна рамка, по която да се работи? Трябва ли да бъде поставено на публично място в Интернет?

В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочено съдържанието на професионалното портфолио. Влиза в сила от 01.08.2016 г.

Според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите длъжността „главен учител“ може да се заема от учител с І, ІІ или ІІІ ПКС. След влизането на тази наредба в сила от 01.09.2016 год. отново ли ще се провеждат процедури за избор на главен учител?

Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „учител“, не по-малко от задължителните 3 квалификационни кредита за последния период на атестиране, придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен и най-високата оценка („образцово изпълнение“) от последното атестиране.

Ако кандидатите за заемане на длъжността „главен учител“, отговарящи на изискванията за заемането ѝ, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.

Ако лицата, които в момента заемат длъжността „главен учител“ не отговарят на горепосочените изисквания според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, който е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане и предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката, то на тях им се предоставя възможността до първото атестиране 2020/2021 г. да повишат своята квалификация до степен, позволяваща им да отговарят на изискването за заемането на длъжност „главен учител“. С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г., заварените на съответните длъжности педагогически специалисти, които не отговарят на изискванията за заемането на съответната длъжност, запазват правата си докато заемат съответната длъжност, ако са отговаряли на действащите по време на възникване на трудовите им правоотношения изисквания.

Присъждането на 1 квалификационен кредит задължително ли е да е във формата – 16 академични часа, 8 от тях присъствени? Има ли минимален кредит, който може да се присъжда? За всеки тренинг и семинар, който предлагаме, трябва ли да се развива програма с анотация, цели, методи и т.н. (спрямо изискванията в новия закон)? Или законът предвижда сходните обучения да може да бъдат обединени в една тематична програма, в която да присъстват под теми, които да носят определени часове и съответно кредити?

Съгласно чл. 222, ал. 3 от ЗПУО педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на специализираните обслужващи звена, на висши училища и на научни организации в не по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране, като условието по чл. 223, ал. 2 е те да бъдат не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени. Не се присъждат кредити за обучения по-малко от 16 академични часа. В проекта на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в регистъра на организациите, имащи право да извършват тези обучения, който регистър предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката ще бъдат посочени изискванията, на които да отговарят тези програми.

Необходимо ли е качването на учителските портфолия в сайтовете на училищата – противоречи на ЗЗЛД?! Нека се съхраняват от учителите- на хартиен носител – за сведение при атестиране!

Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио.

Създаването на професионално портфолио на педагогическите специалисти е процес на събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати резултати. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активно участие в реализиране на политиката на образователната институция, постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес, динамиката на професионалните изяви – лични и на децата и учениците, с които работи, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване. Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището. Професионалното портфолио осигурява изпълнението на изискването на ЗПУО за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование.

Атестирането на учителите да се извършва с участие на експерт от РУО!

ЗПУО определя, че атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.

Не е ясно има ли финансова обвързаност на квалификационните кредити с работната заплата. Повече от минималния брой кредити ще водят ли до увеличение на работната заплата?

ЗПУО посочва, че повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. Кариерното развитие е обвързано с промяна на работната заплата.

Какъв набор от документи ще удостовери вътрешната квалификация?

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Какви критерии ще съдържат атестационните карти за инспектиране на учителите? Атестационната карта?

Атестационната карта съдържа критерии от областите на професионална компетентност и други определени от работодателя в зависимост от вида на образователната институция и стратегията за развитието. Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за заемане на длъжността и със стратегията на училището.

В раздел IV „Кариерно развитие на педагогическите специалисти“ в чл. 228 регламентира в детайли процеса на атестиране на педагогическите специалисти.

Атестационните карти ще бъдат част от приложенията на проекта на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Придобиването на ПКС ще носи ли квалификационни кредити на учителя?

Професионално-квалификационната степен доказва професионалното усъвършенстване на педагогическите специалисти като условие за кариерно израстване. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

Кой е най-ефективния модел за обвързване на кариерното и професионалното израстване на учителя?

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е предпоставка за кариерно и професионално развитие. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Съгласно ЗПУО кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието, а основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

Как синдикатите ще участват в планирането квалификацията на педагогическите кадри?

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и в детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие като вътрешноинституционална чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми.

Защо вътрешноинституционалната квалификация не се измерва с кредити?

В ЗПУО е регламентирано, че вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

Относно атестирането на преподавателите на всеки 4 години, относно повишаването и обновяването на квалификацията им. Кой ще определя от какви нови умения и интереси се нуждае всеки учител и как в рамките на 48 академични часа, той ще се квалифицира и до колко това би било ефективно? Не е ли логично, когато се говори за атестация-един учител да бъде атестиран и в зависимост от представянето си да преминава такъв курс на обучение?

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. В процеса на самооценяването си учителят сам ще определи от каква допълнителна квалификация има потребност.

Източник на материалите (Огромни благодарности на колегите!): https://kvalifikatsia.weebly.com/   и  www.soukresna.com