Занимания по интереси

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ)  учебна 2021-2022 г.
 1. Фолклорна група „Народни песни и танци“ – Юсуф Моллов; категория „Изкуства и култура“ , подкатегория „Сценични и танцови изкуства“ – 10/18/2021 до 6/30/2022–72часа;
 2.  Група „БЕЛ-НВО 7 клас“ – Хава Мечкарова- категория „Изкуства“ подкатегория „Езиков свят“ – 10/18/2021 до 6/30/2022–72часа;
 3.  Група „БЕЛ-НВО 10 клас“ – Ахмед Алимустафа- категория „Изкуства“ подкатегория „Езиков свят“ – 10/18/2021 до 6/30/2022–72часа;

  Занимания по интереси (национално финансиране) – 2020/21 г.

 • Група „БЕЛ-НВО 7 клас“ – Хава Мечкарова- категория „Изкуства“ подкатегория „Езиков свят“ – 10/15/2021 до 6/30/2021–72часа;
 • Клуб „Волейбол“ – Мустафа Ходжов – категория Спорт , подкатегория „Колективни спортове 10/15/2020 до 6/30/2021г. – 72 часа.

 


Занимания по интереси (национално финансиране) – 2019/20 г.

 1. Клуб „Волейбол“ – Мустафа Ходжов – категория Спорт , подкатегория „Колективни спортове– 10/14/2019 до 6/15/2020г.   – 72 часа.
 2. Фолклорна група „Народни песни и танци“ – Юсуф Моллов; категория „Изкуства и култура“ , подкатегория „Сценични и танцови изкуства“ –10/14/2019 до 6/15/2020г. –72часа;

Клуб „Литературен творец“–Хава Мечкарова , категория „Технологии“, подкатегория „ Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет“– 10/14/2019 до 6/15/2020г. 72 часа.


 

Занимания по интереси – 2018/19 г.

 1. Клуб „Волейбол“ – Мустафа Ходжов – категория Спорт , подкатегория „Колективни спортове–2/6/2019 до 6/30/2019г;
 2. Клуб „Информационни технологии“– Идрис Пашалиев – категория:„Дигитална креактивност“ подкатегория „Дигитални умения“ – 2/6/2019 до 6/30/2019г.;
 3. Клуб „Компютърът – мой приятел и учител“– Фатиме Мърцева – категория:„Дигитална креактивност“ подкатегория „Дигитални умения“ – 2/6/2019 до 6/30/2019г.;
 4. Клуб „Театрално студио“– Надка Кирова – категория:„Изкуства и куртура“ подкатегория „Сценични и танцови изкуства“ – 2/6/2019 до 6/30/2019г.;
 5. Клуб „Забавна математика“– Атидже Ходжова – категория:„Математика“ подкатегория „Математическа логика“ – 2/6/2019 до 5/31/2019г.;

Образци на документи

 1. Декларация за информирано съгласие – ВИЖ
 2. Анкетна карта– ВИЖ;
 3. Заявление– ВИЖ
 4. Тематична програма и график на групата– ВИЖ
 5. Дневник на група за занимания по интереси– ВИЖ
 6. Заявление до директор за ръководител на група – ВИЖ;
 7. Справка- декларация взети часове ръководител
 8. Месечен отчет ръководител;

  ****************************************************


ИНФОРМАЦИЯ  https://class.mon.bg/

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 1. Дигитална креативност
 2. Природни науки
 3. Математика
 4. Технологии
 5. Изкуства и култура
 6. Гражданско образование
 7. Екологично образование и здравословен начин на живот
 8. Спорт

Тематични области и подобласти за заниманията по интереси

  1. Гражданско образование
   Емоционална интелигентност
   Интеркултурна комуникация
   Институционални знания и култура
   Психология и превенция на зависимостите
   Психология на общуването
  2. Дигитална креативност
   Дигитални умения
   Иновации и решаване на проблеми
   Креативно мислене в действие
   Програмиране и роботика
  3. Екологично образование и здравословен начин на живот
   Астрономически лаборатории
   Екология
   Знания за здравето
   Хранене и здраве
  4. Изкуство и култура
   Изящни изкуства
   Приложни изкуства
   Сценични и танцови изкуства
  5. Математика
   Математическа лингвистика

   Математическа логика
   Математическо моделиране
   Приложна математика
  6. Природни науки
   Биологически науки

   Околна среда
   Физически, химически и науки за земята
  7. Спорт
   Индивидуални спортове
   Колективни спортове
  8. Технологии
   Езиков свят
   Природо-математическо знание
   Техника и технологии
   Хуманитарни познания
   Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
   Предприемачество

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование.