Занимания по интереси

ИНФОРМАЦИЯ  https://class.mon.bg/
Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
Дигитална креативност
Природни науки
Математика
Технологии
Изкуства и култура
Гражданско образование
Екологично образование и здравословен начин на живот
Спорт
Тематични области и подобласти за заниманията по интереси
Гражданско образование
Емоционална интелигентност
Интеркултурна комуникация
Институционални знания и култура
Психология и превенция на зависимостите
Психология на общуването
Дигитална креативност
Дигитални умения
Иновации и решаване на проблеми
Креативно мислене в действие
Програмиране и роботика
Екологично образование и здравословен начин на живот
Астрономически лаборатории
Екология
Знания за здравето
Хранене и здраве
Изкуство и култура
Изящни изкуства
Приложни изкуства
Сценични и танцови изкуства
Математика
Математическа лингвистика

Математическа логика
Математическо моделиране
Приложна математика
Природни науки
Биологически науки
Околна среда
Физически, химически и науки за земята
Спорт
Индивидуални спортове
Колективни спортове
Технологии
Езиков свят
Природо-математическо знание
Техника и технологии
Хуманитарни познания
Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
Предприемачество
Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.
Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование.

образци на документи

  1. Декларация за информирано съгласие – ВИЖ
  2. Тематична програма и график на групата– ВИЖ
  3. Дневник на група за занимания по интереси– ВИЖ
  4. Заявление до директор за ръководител на група – ВИЖ
  5. Анкетна карта– ВИЖ;
  6. Заявление– ВИЖ

Галерии на клубовете

2018 – 2019 уч. година:

ВИЖ ВСИЧКИ КЛУБОВЕ

Групи за занимания по интереси

За учебната 2018/ 2019  година в ОУ „Иван Вазов“ село Пашови ще работят следните клубове:

Клас (от-до) Име на ръководителя на дейност Име на дейността
Групи за занимания по интереси
1
2
3
4
5
Занимания по интереси през учебната 2019-2020 г.
Занимания по интереси през учебната 2020-2021 г.;
Занимания по интереси през учебната 2020-2021 г.