НП и проекти

Проекти и Национални програми,
по които работим в Обединено училище „Иван Вазов“

за учебната 2021/2022 година 

1. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ВИЖ

2.Заниманията по интереси във връзка с Наредбата за приобщаващото образование.
3.  НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“:
–  получаване на средства за електронен дневник  ,  и    средства за Интернет свързаност;
4.Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към Министерството на земеделието.

за учебната 2020/2021 година 

1. Заниманията по интереси във връзка с Наредбата за приобщаващото образование.
2. Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 
3. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
4. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“:
–  получаване на средства за електронен дневник  2020,  и    средства за Интернет свързаност;
5. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“:
– Модул   „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ Дейност 1.
6.НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
7.НП „Квалификация“.
8.Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към Министерството на земеделието.


за 2019/ 2020 учебна година

1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование
– Училището ни е едно от  класираните училища за интерактивни дисплеи по НП ИКТ 2019
– Училището ни е едно от  училищата, класирани за получаване на средства за електронен дневник  2019,  и    училищата , които   получават  средства за Интернет свързаност;
2.   НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“:
–  Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – Прогиназиален етап;
Модул   „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ Дейност 1.
3.НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“;
4.  НП „Заедно в грижата за ученика“
Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“
5. Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към Министерството на земеделието.
6. Заниманията по интереси във връзка с Наредбата за приобщаващото образование.
7. Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 
8. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
9.Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
10.НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
11.  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


 за 2018/ 2019 учебна година

1 . НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”  МОДУЛОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА
–  Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – начален етап;
– Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“;
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;
2. Заниманията по интереси във връзка с Наредбата за приобщаващото образование.