ПОКАНА

за заседание на Обществения Съвет

На основание чл.19 и чл.20 ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на Министерство на образованието и науката, във връзка с постъпило искане от Директора на „Иван Вазов“.

Свиквам заседание на Обществения съвет на  13.09.2021г. от 13.30 ч. в сградата на ОбУ„Иван Вазов“ село Пашови, 1-ри етаж, в стаята за „Занимания по интереси“ при следния дневен ред: 

  1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2021/2022г.
  2. Разглеждане на отчета разходите по бюджета за второто тримесечие за 2021г.
  3. Излъчване на представители за изготвянето на „Етичния кодекс“, „Годишния план “ и в определени училищни комисии;
  4. Разглеждане на етичния кодекс, училищната стратегия, плана по изпълнението  на стратегията и отчета  за изпълнените дейности по изпълнението на целите .
  5. Подобряване на МТБ.
  6. Разни.

С материалите за предстоящото заседание може да се запознаете в канцеларията на училището.

С. Бандьова

Публикувано в Обществен съвет. Постоянна връзка.