ПОКАНА

До Председателя на Общ. Съвет
До Председателя на УН
До работниците и служителите
в ОбУ „Иван Вазов“село Пашови

Директорът на Обединено училище „Иван Вазов“, Ви кани на общо събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет на бюджета за Третото тримесечие на календарната 2021год.
  2. Разни /Други.
    Общото събрание ще се проведе на 07.09.2021г./Вторник/ от 11.30 ч. в сградата на Об.У„Иван Вазов“ село Пашови, 2-ри етаж, в учителската стая .
    При липсва на кворум събранието ще се проведе същия ден  един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Можете да се запознаете със съответните материали в канцеларията на училището на 1-вия етаж.

Публикувано в Общо събрание. Постоянна връзка.