Организация

Об.У „Иван Вазов” в село Пашови е Обединено училище от І до Х клас, което осигурява следните степени на образование:

а) основна – с два етапа:

− начален – І–ІV клас;

− прогимназиален – V–VІІ клас.

б) средна:

– първи гимназиален – VІІI – X клас.

   Училището работи по утвърдени от министъра на образованието и науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година.

  -В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

 -Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда, определени в ЗПУО (закон за предучилищното и училищното образование).

 Учебно-възпитателният процес в училището се организира в Дневна форма на обучение и в Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

  За ученици от І до VІІ клас училището предлага целодневна организация на учебния ден при желание на родителите.

  Седмичното разписание на учебните часове се съобразява с психо-физическите особености на учениците и се утвърждава от директора на училището. Учебните часове се провеждат по часови график, утвърден от директора на училището, като първият учебен час започва в 8:10  часа.

за контакти:4632 с. Пашови                                   ул. „Вела Пеева“ N14

e-mail: ou_pashovi@abv.bg

 

Директор – Мустафа Бандьо