Административни услуги

Вътрешни правила за извършване на административни услуги

Наредбата за административното обслужване; 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище, извършващо задължително предучилищно образование
2.  Приемане  и преместване на ученици                                           А. Приемане в I_клас      Заявление за_приемане;

3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.         Заявление за дубликат
4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.
5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 Заявление за валидиране.

ОБРАЗЦИ ЗА СВАЛЯНЕ

PDF icon Образец протокол за предоставяне на ДОИ.
PDF icon  Заявление за ДОИ.docx
PDF icon   Образец Протокол за приемане на устно заявление за ДОИ.docx
PDF icon  Образец Искане предоставяне на информация за повторно използване.docx
PDF icon   Образец Решение за предоставяне на обществена информация
PDF icon   Заповед разходи ЗДОИ 2011.pdf.

Приемане , преместване и записване на ученици:

 1. Заявление – приемане  на ученик в дневна форма на обучение
 2. Заявление за издаване на удостоверение за преместване
 3. Заявление – записване в клас
 4. Заявление – записване в 1 клас
 5. Заявление – записване в 5 клас
 6. Заявление – записване в 8 клас

Заявления, декларации и бланки

 1. Заявление – спортни дейности
 2. Заявление ЦОУД
 3. Завление ФУЧ
 4. Заявление ИУЧ 
 5. Заявление – Чужд език
 6. ДЕКЛАРАЦИ -лични данни при записване в клас
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ-съгласие за обработване на лични данни
 8. Декларация информирано съгласие от родител
 9. Декларация информирано съгласие от родител при пътуване извън училище
 10. Декларация информирано съгласие от родител;
 11. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА COVID-19;

Бланки : 

 1. Декларация за взет   втори_час_на_класа/ЧК-2/ ;
 2. Декларация взети лекторски часове/;
 3. Мотивирано_искане-декларация за ДТВ за работа в  ОРЕС;
 4. Образец – Отчет дейноста на комисия;
 5. Образец – График-Допълнителен час на класа;
 6. Образец – График-БДП и гражданска защита;
 7. Образец- Доклад за отсъствия на ученици в края на месеца;
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ за тестване на учениците за COVID-19  от преподавател;
 9. Декларация  за изплащане на пътни разходи на учител
 10. Молба – искане за  отлагане на отпуск по чл.176, ал.1 , т.2 от КТ
 11. Молба за платен отпуск по чл. 155, ал. 1.
 12. Молба за платен отпуск по чл. 155, ал. 1. – след домашно или болнично лечение от COVID-19.

телефони за информация:
телефон.1:   0897087421
телефон 2:    0877169293

Нагоре