Образци на документи

Прикачени документи


Заявления, декларации и бланки за ученици и/или родители

 1.  Образец на  заявление за първи клас;
 2. Заявление за отпускане на стипендия за ученици от гимназиален етап;
 3. Служебна бележка;
 4. Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия;
 5. Заявление до директора за освобождаване от учебни занятия;
 6. Заявление – приемане  на ученик в дневна форма на обучение
 7. Заявление – записване в 5 клас
 8. Заявление – записване в 8 клас;
 9. Заявление – записване в клас
 10. Заявление за издаване на удостоверение за преместване
 11. Заявление – приемане  на ученик в дневна форма на обучение
 12. Заявление – Спортни дейности
 13. Заявление ЦДО;
 14. Завление ФУЧ
 15. Заявление ИУЧ
 16. Заявление – Чужд език,
 17. Заявление родител – дете със СОП;
 18. Заявление за издаване на удостоверение за преместване;
 19. Декларация-лични данни при записване в клас;
 20. Декларация съгласие за обработване на лични данни;
 21. Декларация информирано съгласие от родител;
 22. Характеристика на средата за набиране на информация за образователното ниво и трудова заетост на семейството;
 23. Декларация информирано съгласие на родител за разлика в УУП и полагането на приравнителни изпити.
 24. ДЕКЛАРАЦИ -лични данни при записване в клас
 25. ДЕКЛАРАЦИЯ-съгласие за обработване на лични данни
 26. Декларация информирано съгласие от родител при пътуване извън училище
 27. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ  ЗА COVID-19;
 28. Декларация информирано съгласие от родител при пътуване извън училище
 29. Декларация информирано съгласие от родител;
 30. Заявление от родител за издаване на служебна бележка за записване на ученик;
 31. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование
 32. Заявление за издаване на удостоверение за други институции;
 33. Заявление до директора за издаване на УП2 и или УП3;