Образци на документи

Прикачени документи


Заявления, декларации и бланки за ученици и/или родители

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ  ЗА COVID-19;
 2. Заявление – спортни дейности
 3. Заявление ЦОУД
 4. Завление ФУЧ
 5. Заявление ИУЧ 
 6. Заявление – Чужд език, 
 7. Заявление – приемане  на ученик в дневна форма на обучение
 8. Заявление – записване в клас
 9. Заявление – записване в 1 клас
 10. Заявление – записване в 5 клас
 11. Заявление – записване в 8 клас
 12. ДЕКЛАРАЦИ -лични данни при записване в клас
 13. ДЕКЛАРАЦИЯ-съгласие за обработване на лични данни
 14. Декларация информирано съгласие от родител;
 15. Заявление за издаване на удостоверение за преместване
 16. Декларация информирано съгласие от родител при пътуване извън училище
 17. Декларация информирано съгласие от родител;

Бланки  за персонала: 

 1. Образец на Декларация за сертификат и/или тестване  за COVID-19  от преподавател и съгласие/несъгласие за тестване на учениците;
 2. Образец на Заявление за ползване на платен отпуск по чл.155 от КТ;
 3. Образец на Декларация за взет   втори_час_на_класа/ЧК-2/ ;
 4. Образец на Декларация взети лекторски часове/;
 5. Образец на Декларация за ДТВ за работа в  ОРЕС;
 6. Образец – Отчет дейноста на комисия;
 7. Образец – График-Допълнителен час на класа;
 8. Образец – График-БДП и гражданска защита;
 9. Образец- Доклад за отсъствия на ученици в края на месеца;
 10. Декларация  за изплащане на пътни разходи на учител
 11. Молба – искане за  отлагане на отпуск по чл.176, ал.1 , т.2 от КТ
 12. Молба за платен отпуск по чл. 155, ал. 1. – след домашно или болнично лечение от COVID-19.
 13. Образец на Месечен отчет  на ръководителна група по  Занимания по интереси;
 14. Образец на Справка- декларация взети часове ръководител  на група по Занимания по интереси;