Стипендии

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в Об.У „Иван Вазов“ с. Пашови

Заповед за стипендии

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат механизма на разпределянето на полагащите се на гимназията средства за стипендии по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците от гимназията за различните видове стипендии, размера на стипендиите и периода, за който се отпускат, както и реда за предоставяне на стипендиите и документите за кандидатстване.

(2) Настоящите правила имат за цел:

1.  да регламентират условията и реда за получаване на стипендии на ученици от гимназията;

2. да поощрят учениците от гимназията, постигнали високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

Чл. 2. (1) При условията и по реда на Правилата, се отпускат стипендии на ученици от Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови, които имат завършено основно образование и се обучават в дневна  форма на обучение и са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. чужденци с разрешено постоянно пребиваване в страната или приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат  пет ли повече неизвинени отсъствия за Първия учебен срок/ за годината;

3. Имат наложена санкция – до заличаване на санкцията.

Чл. 3. (1) Стипендиите на учениците в Об.У „Иван Вазов“ село Пашови се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година пропорционално на броя на учениците по чл. 2, ал. 1.

(2) При промяна на броя на учениците по чл. 2, ал. 1 в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши промяна в разпределението на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(3) Стипендиите на учениците в гимназията се изплащат след постъпило целево финансиране в училищния бюджет.

Чл. 4. Изразходването на средствата за стипендии се планира, извършва, контролира и отчита ежегодно при спазване на разпоредбите на ЗФУКПС, Закона за счетоводството и други правила, инструкции и документи на ПРБ.

Чл. 5. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите.

(2) Комисията по ал. 1:

1. предлага на директора разпределението на средствата по видове стипендии за календарната година;

2. предлага на директора преразпределението на средствата, които не са усвоени, поради липса на ученици, отговарящи на условията;

3. отчита пред директора изразходваните средства в края на първото полугодие и в края на календарната година;

4. изпълнява процедурите за отпускане на стипендии и предлага на директора учениците, на които да бъдат отпуснати стипендии;

5. предлага на директора промени и актуализиране на настоящите правила.

Видове стипендии и критерии

Учениците, които отговорят на условията и желаят да получават стипендия подават лично или чрез техни законни представители Заявление – декларация по образец:

§ 1. Настоящите Правила са изработени на основание чл. 8 ал.2 от Постановление на МС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

§ 2. Настоящите Правила се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават със заповед на директора.

§ 3. В началото на календарната година, след постъпване на средствата в бюджета на гимназията, както и в началото на учебната година, Правилата се актуализират от комисията по чл. 8 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г. 

нагоре