Методични обединения и комисии

 

Координатор на училището Хава  Крънчева на длъжност- учител ПЕ;

                           Методични обединения 

Методично обединение на учителите в начален етап/НЕ/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Малчева
Членове: Учители в НЕ;

Методично обединение на  учителите в прогимназиален и гимназиален етап/ПЕ и ГИ/ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Алимустафа;
Членове: Учителите в ПЕ и ГЕ;

Методично обединенение на групите в Целодневната организация на учебния ден/ГЦОУД/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хатидже Мурад;
Членове: Учителите в ЦОУД;

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

Комисия за/по подготовка и провеждане на училищните тържества
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Ходжов  , на длъжност старши учител
ЧЛЕНОВЕ: 1.Надка Кирова- на длъжност -учител  ПЕ;
2.Юсуф Моллов – на длъжнос учител ПЕ;
3.Атидже Ходжова –старши учител НЕ;

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Гергана Иванова – на длъжност старши учител АЕ
ЧЛЕНОВЕ:
1 Хава Крънчева.– на длъжност  -учител в ЦОУД;
2.Хава Мандраджиева– на длъжност -Учител по БЕЛ;
3. Сабри Муса – на  длъжност старши учител по  География и икономика;

Координационен съвет за справяне с тормоза и насилието в училището:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атидже Ходжова на длъжност старши учител НЕ; 
ЧЛЕНОВЕ :

Комисия за противодействие на училищния тормоз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фикри Мехмед  , на длъжност старши учител ЧЛЕНОВЕ: 1 Сабри Муса- на длъжност  -учител  ПЕ,
2.Идрис Пашалиев – на длъжност учител ПЕ;

Комисия за/по Превенция и интервенция на тормоза и насилието в училището
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мустафа Ходжов  , на длъжност  старши учител ПЕ
ЧЛЕНОВЕ:
1 Ахмед Алимустафа–старши учител ПЕ;
2.Фатиме Шондра– представител на Обществения съвет,
3.Муса Муса – представител на ученическото самоуправление.

Комисия за/по Намаляване на безпричинните отсъствия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Иванова  , на длъжност  старши учител АЕ;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Идрис Пашалиев –старши учител ПЕ;
2.Мустафа Мечкаров– учител НЕ,
3.Надка Кирова – на длъжнос учител ПЕ;

Комисия за Сътрудничество и взаимодействие с родителите
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хава Крънчева  , на длъжност  учител в ЦОУД
ЧЛЕНОВЕ: 1 Хатидже Сабри Мурад –старши учител НЕ;
2.Надка Кирова – на длъжнос учител ПЕ
3.Мехмед С. Купенов –старши учител ПЕ,

Училищен екип за  механизма за обхват на учениците
1. Мустафа Бандьо – на длъжност Директор;
2. Хава Мечкарова – на длъжност старши учител ПЕ,
3. Юсуф Моллов- на длъжност старши учител ПЕ;
4. Салиха Кандьова – на длъжност старши учител ПЕ;
5. Атидже Ходжова – на длъжност старши учител НЕ;
6. Фатиме Мърцева – техническо лицеза работа със системата

Комисия за/по изпълнение на спазването на училищните мерки в условията на Ковид-19 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фикри Мехмед  , на длъжност  учител ЧЛЕНОВЕ: 1 Мустафа Ходжов –старши учител ПЕ
2.Хава Мандраджева –учител ПЕ,
3.Сабри Муса – на длъжност старши  учител ПЕ

Комисия за/по Връзка с обществеността и медиите
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Сабри Муса  , на длъжност  старши учител ПЕ
ЧЛЕНОВЕ:
1 Мехмед С. Купенов–старши учител ПЕ;
2.Юсуф Моллов– учител ПЕ,
3.Гергана Иванова – на длъжнос ст. учител АЕ

Комисия по опазване и съхранение на МТБ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Ходжов  , на длъжност старши учител ФВС
ЧЛЕНОВЕ: 1 Салих Али на длъжност  -учител  ПЕ;
2.Мустафа Мечкаров – старши учител;
3.Али Али– на длъжност -работник поддръжка;
4.Алиш Зельонин– шофьор;

Комисия по изпълнение на  „Спортния календар на училището“ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мустафа Ходжов – на длъжност старши учител ФВС ЧЛЕНОВЕ:
1.Мехмед Ибр. Купенов- на длъжност -учител  НЕ;

2 Хасан Крънчев – старши учител НЕ;

Училищна комисия за стипендиите на учениците от гимназиален етап.
Председател : Юсуф Моллов –  старши учител;
Членове : 1.Мехмед Дживгов- главен счетоводител,
2.Сайфе Али – Касиер -Домакин;
3. Хава Мечкарова – старши учител;
4.Ахмед Алимустафа – старши учител;

Комисия по гражданско, здравно , екологично и интеркултурно образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фикри Мехмед, на длъжност старши учител
ЧЛЕНОВЕ:
1.Салиха Кандьова на длъжност старши учител;
2. Сабри Муса , на длъжност  старши учител

Комисия за Насърчаване и повишаване на грамотноста ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хава Мечкарова  , на длъжност  старши учител ПЕ ЧЛЕНОВЕ: 1 Ахмед Алимустафа –старши учител ПЕ;
2.Хава Мандраджиева– учител ПЕ,

Комисия за/ по разпределянето и раздаването на учебниците и учебните тетрадки на ученицште от 1-7 клас  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салиха Кандьова  , на длъжност учител ПЕ;
ЧЛЕНОВЕ:Класни ръководители

Комисия за/по  изработване на проекти
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мустафа Бандьо –  директор
ЧЛЕНОВЕ:
1 Фикри Мехмед –старши учител ПЕ;
2.Фатиме Мърцева– учител ПЕ,
3.Гергана Иванова – на длъжнос учител ПЕ

Комисия за/по преглеждане състоянието на училищната документация .
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Хасан Крънчев  , на длъжност  старши учител НЕ
ЧЛЕНОВЕ:
1 Сабри Муса–старши учител ПЕ;
2.Мехмед Джамбаз– учител ПЕ,
3.Гергана Иванова – на длъжнос учител АЕ

Комисия за/по Работа при зимни условия на училището
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фикри Мехмед  , на длъжност  старши учител ПЕ
ЧЛЕНОВЕ:
1 Сабри Муса–старши учител ПЕ;
2.Юсуф Моллов– учител ПЕ,
3.Идрис Пашалиев – на длъжнос учител ПЕ

Комисия за/по Мониторинг на работата и дейностите на комисиите
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Фикри Мехмед  , на длъжност  старши учител ПЕ
ЧЛЕНОВЕ:
1.Юсуф Моллов– старши учител ПЕ,
2.Салиха Кандьова – на длъжнос учител ПЕ;
3.Хава Крънчева – учител ПЕ;

Работна група за мониторинг по изпълнение на Годишният план на дейноста на училищета
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Биляна Крънчова, на длъжност старши учител НЕ
ЧЛЕНОВЕ :
1.Соня Малчева – старши учител НЕ;
2.Ахмед Алимустафа  – старши учител ПЕ;
3.Атидже Ходжова  –учител НЕ

Постоянно действаща експертна комисия:
Председател: Салих Али Али –   старши учител
Членове:
1.Сабри  Муса  – старши  учител;
2.Хава Ибр. Мандраджиева – старши учител;
3.Мустафа  Ходжов – старши  учител;
4.Салиха  Кандьова  – учител

Комисия за избор и работа с ученическия съвет  на Обединено Училище „ Иван ВазоВ“ село Пашови  за учебната 2021-2022 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Бандьо-директор
ЧЛЕНОВЕ:
1.Гергана Иванова, учител АЕ;
2.Юсуф Моллов , учител в ЦОУД;
3.Надка Кирова – старши учител ЦОУД,
4.Сабри Муса – старши учител ПЕ;
4.Фатиме Мърцева –Старши учител ИТ,

Комисия за изпълнение на програмата за кариерно ориентиране:
Председател: Юсуф Моллов на длъжност старши учител ПЕ
Членове:
1.Хава Крънчева, на длъжност учител ЦОУД;
2.Хава Мандраджиева на длъжност учител ПЕ;
3.Хава Мечкарова, на длъжност старши учител, класен ръководител;
4.Ангелина Колева на длъжност ресурсен учител.

Училищна комисия за училищни политики и рекламна стратегия по изпълнение на задържане на учениците в училището
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Сабри Муса-старши учител ПЕ
ЧЛЕНОВЕ :
1
.Мехмед Ибр. Купенов, – старши учител НЕ;
2.Ахмед Алимустафа , – старши учител ПЕ;
3.Салих Али  –учител ПЕ

Комисия по управление на риска:
Председател: Ахмед Алимустафа старши учител ПЕ
Членове:
1.Салих Али – учител ПЕ;
2.Юсуф Моллов –старши учител ПЕ;
3.Фикри Мехмед – ст. учител ПЕ;
4.Сайфе Ибрахим- касиер-домакин;