За училището

⇒  Патрон на училището;
⇒  Училищни символи и ритуали;

Обединено училище „ Иван Вазов“ 

 в село Пашови  е защитено и  средищно за селата Кандови, Аврамови, Боровинова, Рохлева и Бутрева, разполага със собствен транспорт /училищен автобус/ и осигурява целодневно обучение за учениците от I до VII клас. В Об.У „Иван Вазов“ Вашите деца могат да намерят безопасна, спокойна и творческа среда за овладяване на знания и умения. Ще получат качествена общообразователна подготовка.  Училището ни като образователна институция осигурява подкрепа за личностното развитие на учениците в съответствие с техните индивидуални потребности, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им; работи за създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование и активно подпомага развитието на училищната общност.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на ОУ „Иван Вазов“ е да вдъхновява и мотивира учениците за учебна дейност и личностно развитие, да възпитава личности, които да разчитат на себе си и да са отговорни граждани, готови да участват в едно развиващо се глобално общество; да осигурява качествено и модерно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.

 В своята работа, учителите и служителите на ОУ „Иван Вазов” се стремят към утвърждаване на принципа на позитивната дисциплина, т.е. използват се подходи, гарантиращи изслушването на учениците, осъзнаването на причините за проблемното им поведение и предоставяне на възможност за усвояване на обществено приемливи поведенчески модели.

Екипната работа между учителите и другите педагогически и непедагогически специалисти създава подкрепяща среда, в която се зачитат правата и достойнството на учениците и на всички членове на училищната общност, осъществява се превенция на тормоза и насилието, работи се в партньорство с родителите, оказва се помощ за разрешаване на възникнали проблеми и конфликти.

…………………………………………………………………….

Организация

Об.У „Иван Вазов” в село Пашови е Обединено училище от І до Х клас, което осигурява следните степени на образование:
а) основна – с два етапа:
начален – І–ІV клас;
прогимназиален – V–VІІ клас.
б) средна:
– първи гимназиален – VІІI – X клас.
Училището работи по утвърдени от министъра на образованието и науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година.

  -В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

 -Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда, определени в ЗПУО (закон за предучилищното и училищното образование).

 Учебно-възпитателният процес в училището се организира в Дневна форма на обучение и вОбучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

  За ученици от І до VІІ клас училището предлага целодневна организация на учебния ден при желание на родителите.

  Седмичното разписание на учебните часове се съобразява с психо-физическите особености на учениците и се утвърждава от директора на училището. Учебните часове се провеждат по часови график, утвърден от директора на училището, като първият учебен час започва в 8:10  часа.

за контакти:4632 с. Пашови                                   ул. „Вела Пеева“ N14e-mail: ou_pashovi@abv.bg

 

Директор – Мустафа Бандьо