Дистанционно обучение

Вход в Офис 365 

Електронно четими учебници- Линк към списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас. включително:https://www.mon.bg/bg/100428  –  otvori

График за ротация в ОРЕС 01-12.12.2021гграфик ДНЕВЕН РЕЖИМ за ОРЕС 01-12.12.2021г
⇒График за ротация в ОРЕС 22-30.11.2021г., 
⇒График на часовете в  ОРЕС на ротационият  принцип за периода 08.11.2021–  19.11.2021г. 

1

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ

Обучението в електронна среда,  за учениците от I до X клас, е чрез използването на платформата Microsoft Teаms.  Паролите на учениците и начина на използване на платформата  не са променени.

Учебна 2021-2022 година

2

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ:

⇒ ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ;
⇒ ОТ V ДО X КЛАС Е 30 МИНУТИ.

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището и съобщенията в електроният дневник.

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

   

 

 Учебната 2020/ 2021 година

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ V ДО X КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час Начало- край Междучасие
1 час 08:10 – 08:40 часа
2 час 09:00 – 09:30 часа
3 час 09:50 – 10:20 часа
голямо междучасие
4 час 10:50 – 11:20 часа
5 час 11:40 – 12:10 часа
6 час 12:30 – 13:00
7 час 13:20 – 13:50 часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час Начало- край Междучасие
1 час 8:10 – 08:30 часа  

 

2 час 08:50- 09:10 часа
3 час 09:30-9:50    часа
голямо междучасие
4 час 10:20- 10:40 часа  

 

5 час 11:00 – 11:20 часа
6 час 11:40 – 12:00 часа
7 час 12,20  до 12,40 часа

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

***********************************

 

Учебната 2019/ 2020 година

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището по учебното съдържание чрез ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището започна използването на платформата  Microsoft Teаms. Платформата е създадена от МОН и е система за електронно обучение.

Всички използвани връзки и начин за комуникация в електронна среда, ще се използват при възникнал технически проблем / спиране на ел. захранване, прекъсване на интернет/.

Учебният ден за учениците от І до ХІІ клас е  при спазване на седмичното разписание за деня.


За групите при ЦОУД е валиден следния график:

Време за осъществяване на връзка с учениците
1 и 2 час самоподготовка 14,00 – 14,40
3 и 4 час занимания по интереси 14,50 -15,30

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

Вход в Офис 365