Образци на документи

Прикачени документи


Бланки  за персонала: 

 1. Образец на Заявление за ползване на платен отпуск по чл.155 от КТ;
 2. Образец на Молба – искане за  отлагане на отпуск по чл.176, ал.1 , т.2 от КТ
 3. Образец на Декларация за взет   втори_час_на_класа/ЧК-2/ ;
 4. Образец на Декларация взети лекторски часове/;
 5. Образец – Отчет дейноста на комисия;
 6. Образец – График-Допълнителен час на класа;
 7. Образец – График-БДП и гражданска защита;
 8. Образец- Доклад за отсъствия на ученици в края на месеца;
 9. Образец на Декларация за ДТВ за работа в  ОРЕС;
 10. Образец на Декларация за сертификат и/или тестване  за COVID-19  от преподавател и съгласие/несъгласие за тестване на учениците;
 11. Декларация  за изплащане на пътни разходи на учител
 12. Образец на Отчет на публична изява на ръководител на група по ЗИ;
 13. Образец на  Месечен отчет  на ръководителна група по  Занимания по интереси;
 14. Образец на Справка- декларация взети часове ръководител  на група по Занимания по интереси;

Бланки  за класни ръководители: 

 

 1. Декларация за взет   втори_час_на_класа/ЧК-2/ ;
 2. Доклад за отсъствия на ученици в края на месеца;
 3.  График-Допълнителен час на класа;
 4. График-БДП и гражданска защита;
 5. Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.2 Дейности в полза на училището;
 6. Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.1 Забележка;
 7. Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т. 3;
 8. Доклад от класния ръководител за ученици с 5 и повече отсъствия;
 9. Доклад от класните ръководители за обща подкрепа на ученици в риск;
 10. Предупреждение за преместване в друго училище
 11. Характеристика на средата за набиране на информация за образователното ниво и трудова заетост на семейството;

Уведомителни писма

 • Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Предупреждение за преместване в друго училище;
 • Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище;
 • Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка;
 • Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище;
 • Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Преместване в друга паралелка;
 • Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка;
 • Уведомително писмо до родителите за допуснати отсъствия