НВО 7 клас

ВАЖНО!

Изх.№ РУО1- 12928/22.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ 
НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., моля да информирате родителите на учениците от VII клас в повереното Ви училище, че сайтът на който могат да подават онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

======================================================

11.06.2018

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас.

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас – разширено.

Училищни гнезда за 7 клас

Връзка към сайта на МОН

Връзка към сайта на РУО София-град

(.pdf) Информация НВО