Иновативно училище

Облачен клас с Office 365
Изобразително изкуство
Електронен дневник

 

 

 

 

120 ОУ „Г.С.Раковски“ е със статут на Иновативно училище /вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/18 г. под № 122/

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  Р Е Ш И :
1. Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната
2017/2018 година съгласно приложението: