Проекти

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към училищните
библиотеки – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищните библиотеки/„кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици от I до XII клас с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.
Наличието на съвременна училищна библиотека е от изключително значение, за да се осигури именно това – стимулираща среда за личностното, социалното и културното развитие на учениците.

Целите на проекта са:

  • Създаване на подходящи условия за изграждане на трайни навици за четене и да формиране умения за учене през целия живот у учениците от V –X клас чрез създаване на училищен библиотечен фонд и кът за четене, разположен в бившата училищна библиотека, който да се превърне в любимо място за общуване и четене.
  • Възпитание на интерес и любов към литературата и културните ценности.
  • Различни атрактивни дейности и интерактивни занимания, с който да променим мнението на учениците за скука в библиотеката.

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

ОбУ “ Петко Р. Славейков“ кандидатства по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“. Цели на Програмата са : засилване интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове, развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите. По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани две групи: танцово изкуство – народни танци. По модул 2 – “ Спорт“ ще бъдат организирани два отбора по футбол. Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище. Програмата ще стартира дейността си от м.септември.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Официалната страница на платформата на проекта ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН: https://oud.mon.bg/