Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Официалната страница на платформата на проекта ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН: https://oud.mon.bg/